گروه صلح طلب اروپایی: توان تحمل قدرت مستقل در خاورمیانه وجود ندارد

جایگاه اتحادیه اروپایی در روند صلح خاورمیانه

5 آگوست 2013 آمریکا و اسرائیل با نقش مستقل و فعال اتحادیه اروپا موافق نبوده و بیشتر تمایل دارند اتحادیه اروپا نقش مکمل آمریکا را ایفا نماید. از ابتداي روند صلح سند تصویب شده راهبرد امنیتی اتحادیه تصریح می کند بدون فیصله این مناقشه «امکان چندانی برای پرداختن به سایر مشکلات در خاورمیانه وجود ندارد». یعنی اهداف اروپا 

اتحادیه اروپا و روند صلح اعراب و اسراییل - پرتال جامع علوم انسانی

مشخص کننده قدرت یک کشور یا یک نهاد بینالمللی و منطقه ای است، ماهیت اهداف. و ظرفیتهای وجود ندارد؛ یعنی اهداف اروپا از قبیل دموکراتیزه کردن و آزادسازی، همکاری اقتصادی مواضع اتحاد به اروپایی در قبال درگیری اسراییل و فلسطین. در چند سال اخیر اتحادیسه اروپایی به عنوان یکی از طرفین فعال در روند صلح. خاورمیانه ظاهر شده است.

دریافت

17 ژوئن 2013 نقش روسيه را به عنوان يک قدرت تأثير گذار جهاني، برجسته تر مي سازد. در مقاطعي. روسيه بر سر پيش رو ضمن بررسي پتانسيل هاي انرژي روسيه، به روابط اين کشور با اتحاديه اروپا. در چارچوب مسئله امنيت انرژي خالص، رها از مقررات و مداخالت سياسي وجود ندارد و نمي توان سياست و اقتصاد. در اين رهيافت، تأثير 

آیا رفراندوم در کردستان عراق به‌معنی حق تعیین سرنوشت است؟ | رادیو ...

25 سپتامبر 2017 مخالفت آمریکا با رفراندوم پیشنهادی بارزانی ، می توان گفت در این چهارچوب انجام می گیرد برای ترکیه نیز این شکل ایده آل تری است که از اقلیم کردستان در محاصره در مورد تجزیه رسمی کشورهای منطقه خاورمیانه چنین اتفاق نظری وجود ندارد وهمه بر خطرهای های آن و از دست رفتن هرنوع کنترل و آنهم در منطقه ایکه شریان حیاتی 

ایرنا - قلب زمین محور زورآزمایی آمریکا

11 آوريل 2018 خاورمیانه این روزها پرآشوب تر از هرزمان دیگری است و سردی روابط آمریکا و روسیه و همچنین دلارهای سعودی این روزها دمشق و دیگر کشورهای منطقه را در معرض زورآزمایی نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفت هیچ تردیدی وجود ندارد که در دوما گاز سمی به کار گرفته شده و تنها یک هیولا می تواند چنین 

ﺑﺎري ﺑﻮزان - فصلنامه مطالعات راهبردی

ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ، رﻗﺎﺑﺖ. ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ. ﻫﺎ وﺟﻮد دارد، آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﭘﻲ رﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺐ. ﭘـﺬﻳﺮي. ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ . از دﻳﺪ ﺑﻮزان (در ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﻛﻪ او ﺑﺮ ﭼﺎپ ﺳﺎل. 2007. ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ)، ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﮔﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و. ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻗﺪرت. ﻃﻠﺒﻲ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، اﻣﻨﻴﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻬﺘﺮ ﻣـﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺤـﺚ. ﻫـﺎي.

دیاکو حسینی: روسیه هرگز متحد ایران نمی شود بررسی دلایل پررنگ ...

15 دسامبر 2015 بین الملل > خاورمیانه - دیاکو حسینی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی مفصل در کافه خبر درباره آخرین وضعیت رقابت قدرت های منطقه ای و بین المللی در بحران سوریه صحبت کرد. سعید جعفری: روسیه هیچ منافع جدی در سوریه ندارد. این احتمالا مهم ترین و کلیدی ترین جمله این گفتگوی مفصل و ۳ ساعته است.

تأثیر ایدئولوژی بر منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی جمهوری ...

اسرائیل، اروپا و رژیم های دوست آمریکا در خاورمیانه به سیاست خارجی تقابل با غرب و اسرائیل. تبدیل گردد و حمایت از در نظر گرفتن یک متغیر. مستقل یعنی ایدئولوژی اسالمی و دو متغیر مستقل امینت و منافع ملی آن هم در عرصه ی .. لذا در صورتی صلح گرایی می تواند منجر به تحقق صلح و ثبات پایدار در جهان باشد که. ملت ها به قرارداد ها 

استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی - ديگران - khamenei.ir

22 سپتامبر 2000 البته واقعیت این است که حاکمیت ملی به عنوان آنچه فرض شد یعنی قدرت مطلق و تجزیه‌ناپذیر در جهان واقع وجود ندارد و دامنه حاکمیت روز به روز در حال محدودتر شدن است، جهانی و صندوق بین المللی پول) و شرکتهای چند ملیتی برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند.

شیعه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هر چند در طول تاریخ شیعه به شاخه‌های متعدد تقسیم شد، اما امروزه تنها سه دسته اصلی شیعه دوازده‌امامی، شیعه اسماعیلی و شیعه زیدی وجود دارد. .. از سوی دیگر، گروهی با رد ادعای گروه اول، معتقدند شاه اسماعیل جوانی ۱۴ ساله بود و نمی‌ توان پذیرفت که حامیان وی سنی باشند و برضد مذهب خود و در حمایت از تشیع از شاه جوان حمایت کنند؛ بنابراین ، در 

پایان نامه کارشناسی ارشد:محوریت دموکراسی در سیاست خارجی آمریکا در ...

ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﺷـﻮروي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﺪي ﺑﺮاي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑـﻮد ، وﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺮﺗـﺮي آﻣﺮﯾﮑـﺎ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺑﺰرگ درﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎ واﻓﺮادي ﮐﻪ ارزﺷﻬﺎي آﻧﻬـﺎ ﺑﺎارزﺷﻬﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ‪‬ در ﮐﻨــــﺎر ﺳﯿﺎﺳــــﺖ اﺷــــﺎﻋﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳــــﯽ در ﻣﻨﻄﻘــــﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــــﻪ اﻣﺮﯾﮑــــﺎ ﺑــــﺎ ﻣﻌﻀــــﻼت دﯾﮕــــﺮي ﻣﺎﻧﻨــــﺪ : ﺗﻀــــﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳــــﯽ ﺑــــﻪ ﻣﻨــــﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘــــﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــــﻪ ، ﺗﻘﻮﯾــــﺖ ﺟﺮﯾـــــﺎن ﺻـــــﻠﺢ 

چرا سوسیال دموکراسی؟ - آزادی و عدالت اجتماعی

20 ژانويه 2018 در جامعه ای سوسیال دموکرات تمامی قدرت در جامعه در اختیار همهٔ افرادی ست که دوشادوش هم جامعه را می سازند. مردم به طور مسالمت آمیز توان تغییر زمامداران را دارند. عرصه های عمومی براساس قانون و رای اکثریت و عرصه های خصوصی مستقل از حکومت اداره می شوند. افزایش مشارکت و گسترش رقابت، توزیع قدرت سیاسی به عنوان یکی 

رویاهای ممنوع مجاهد. چرا دولت مجاهدینی غیرممکن است ؟ | Iran Interlink ...

6 جولای 2017 هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم اروپا نمی تواند اقدام مشابهی انجام دهد و رهبران مجاهدین خلق را در امنیت از فرانسه و سایر کشورهای اروپائی به آلبانی منتقل نماید. خلق هرگز یک گروه مستقل نبوده اند و طی ده ها سال از جانب حلقه هایی از جریاناتی معین تأمین مالی می شوند که هدفشان مهندسی تغییر رژیم در خاور میانه است.

بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

از این رو اتحادیه اروپا برای ایفای نقش فعال در منطقه خلیج‌فارس، خاورمیانه و آسیای مرکزی خواهان توسعه روابط با ایران بوده است. در ایران بعد از انقلاب اسلامی قانون اساسی چارچوب راهبردی سیاست خارجی را مشخص کرده است ولی هنوز میان گروه ها و جناح های سیاسی در مورد ماهیت و عوامل تعیین کنندۀ سیاست خارجی اختلاف نظر زیادی وجود دارد و 

گفتمان های جامعهً مدنی در کشورهای اسلا می- عربی - مجله جامعه شناسی ایران

رویکرد غیر بومی، جامعهً مدنی را ویژگی خاص جوامع مدرن غربی می داند و تحقق آن را در کشورهای اسلا می- عربی به دلا یلی چون تضاد اسلا م و دموکراسی، وجود ساختارهای اجتماعی سلسله مراتبی، در این راستا می توان به پروژه ی "به سوی صلح پایدار در خاورمیانه" که از سوی "آکادمی صلح بین الملل" در سال 1993 در نیویورک اجرا شد، اشاره کرد.

دکترین‌های امنیت ملی - نشریه میهن

4 آگوست 2016 تحمیل خواست خود بر کشورهای منطقه و در مرحله. اول حفظ این عدم تعادل وقدرت بازدارنده خود باشد . به نظر می رسد برای جمهوری اسالمی با توجه به ماهیت. توسعه طلبانه و ضداسالمی رژیم صهیونیستی چاره ای جز. دستیابی به ابزار مقابل به مثل که موجبات ایجاد تعادل. در موازنه منطقه ای قدرت را فراهم آورد، وجود ندارد باید. توان 

ﻧﻈﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺟﻼل دﻫﻘﺎﻧﻲ ... - ابرار معاصر

اي ﺑﺮﺟـﺎم ﺑـﻴﻦ اﻳـﺮان و ﮔـﺮوه. 1+5. و ﺑﺤـﺮان ﺳـﻮرﻳﻪ. ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ و ﻣﻠﻤﻮس. ﺗﺮ اﺳﺖ. زﻳﺮا، در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت. ﻫﺎي ﺑـﺰرگ، ﻧﻘـﺶ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب آﺳـﻴﺎ در. ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي دو ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ و. ﭼﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اروﭘﺎ، ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ. اروﭘﺎ و ﭼﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻘﺶ. ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮد در ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ و ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ 

ﺳﻭﺭﻳﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺫﺍﺭ

ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺻﻠﺢ. ﺳﻪ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺗﻪ. ۱. ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ ﻋﻳﻧﯽ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﻠﺢ. ۲. ﻧﻘﺵ ﻣﻳﺎﻧﺟﯽ ﻭ ﻧﻭﻉ ﮔﺫﺍﺭ. ۳. ﺟﻧﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻭ ﺍﺟﺭﺍﻳﯽ. ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻧﺩﺁﻣﻭﺯی ﺳﻭﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺗﻪ. ۱. ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ. ۲. ﺗﺄﻣﻳﻥ. ﺍﻣﻧﻳﺕ .. ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﻭﺟﺑﯽ. ﺑﺭﺍی ﺁﺳﻳﺏ ﭘﺫﻳﺭی ﺑﺎﺷﺩ. ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺳﺩ. ﺑﺷﺎﺭ ﺍﺳﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭی، ﻓﺭﻣﺎﻧﺩﻩ ﮐﻝ ﻗﻭﺍ، ﺭﺋﻳﺱ ﺩﻭﻟﺕ ﻭ. ﺭﺋﻳﺱ ﺣﺯﺏ ﺑﻌﺙ. ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻁﻠﺏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﻳﺎﻧﺩ، ﺍﻣﺎ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﻫﺎﻳﺵ ﺗﻔﺎﻭﺕ. ﭼﻧﺩﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺩﺭﺵ ﻧﺩﺍﺭﺩ.

دریافت متن کامل فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. پاییز ۹۶

20 ژانويه 2016 لذا در بحران ها یا نقاط عطف به آسانی نمی تواند روش های جایگزین را بیابد، اما سیاست گذاری. دوام و تحرک بیشتری دارد و به خاورمیانه و مبارزه با افراﻁ گرایی و گروه های تروریستی دیگر موضوعات مشترکی است که. ایران و چین در آن دارای در حال حاضر، گروه سیاسی خاصی در قطر وجود ندارد، اما. گروه های ذی نفوذی حضور 

سال4 | شماره11و12|تابستان و پاییز94 - دانشگاه تربیت مدرس

رنسانس انقالب کبیر انسان شناسی بود. حقوق بشر برآمده از نظم اروپایی - آمریکایی. است. گروه حقوق. برخی به تحول در ارتباطات آلرژی دارند. نظریه اجتماعی رسانه ها. متناسب با وجود ندارد. مرقاتی بیان کرد: درحالی که علوم انسانی نیز به. دلیل گستردگی موضوعات نیاز به برنامه ریزی برای. اجرای فعالیت های جمعی دارد، اما متاسفانه هنوز.

سیاستمداری محقق در گرگ و میش سیاست - شبکه اطلاع رسانی افغانستان

27 نوامبر 2017 محقق سیاستمداری است با تجربه و اگر پس از پیروزی علیه داعش سوریه راهی تهران شده و از دستاوردهای این کشور در جنگ با این گروه تروریستی و حضور هزاره های اگر سیاست افغانستان ظرفیت همدیگرپذیری اقوام را داشت و برخوردار از حس مشارکت بود، توسل به قدرت خارجی و تقدیر از حضور نظامی همسایه در خاورمیانه، 

روابطبينالملل - انجمن ایرانی روابط بین الملل

از آنج ا ک ه حرکت ها و جنبش های اخير، اعتراض عليه دولت های حاکم ب وده، لذا با عطف توجه به ماهيت دولت ها می توان به ماهيت. حرکت ها جوانان تحول طلب منطقه خاورميانه و كش ورهاي عربي از ابزارها و بس ترهای نوين بهره جستند و خواست های مشروع خود را با زبان .. جهانی نيس ت و هيچ س ير تکاملی ثابتی وجود ندارد که ايده های.

سخنرانی در مرکز عالی مطالعات دفاع ملی- سیاست خارجی و امنیتی ج.ا.ا.

13 ژانويه 2017 ایران احترام به حاکمیت های مستقل را عاملی برای تحکیم صلح، ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی می داند و از هر اقدام دوستانه و تفاهم آمیز برای حل و فصل تری در حوزه های سیاسی و امنیتی و در راستای تقویت و تحکیم صلح و آرمش در نقاط مختلف جهان داشته باشد و ایران در این ارتباط نیز می تواند با اروپا همکاری کند.

Fars News Agency : تاثیر انقلاب های عربی بر رقابت منطقه ای ...

12 فوریه 2013 به دنبال آن، سیر تحول موازنه قدرت در خاورمیانه و مشخصا منطقه خلیج فارس و جایگاه عربستان و ایران در آن مورد واکاوی قرار می گیرد. منطقه ای خود عنوان می دارد که در نظام بین الملل به دلیل وجود خرده نظام های منطقه ای، نوعی از تنوع جغرافیایی وجود دارد که در آن نیز قدرت فائقه مرکزی وجود ندارد و وضعیت به صورت آنارشی است.

Page 1 بین المللی انگلستان ۰ ۴ پنس۔ آمریکا ۴۰ سنت ژاپن ۰ این ...

برنامه و بودجه میزان حق بيمه سرانه بعدی میفهمیم که تجارت با آمریکا هم مفید است و می توان یخ مخالفت با مذاکره با ملت آمریکا گفت: «ما با انقلابمان. خدمات درمانی را برای سال .. آیند صلح خاورمیانه. مطرح خواهد ساخت. نمایندگان کنگره آمریکا از. اظهارات خاتمی درباره اسرائیل ابراز. خشم، ولی با این وجود از دعوت وی. به مذاکره استقبال کردند.

پایگاه خبری تحلیلی راه سوم » سزارین خاورمیانه جدید: نوبت ایران فرا ...

1 ژانويه 2017 رقابت این دو قدرت، خاورمیانه را با کودتاها و انقلابهای نامشروع بسیاری روبرو کرد؛ چنانکه این منطقه به بحرانی‌ترین نقطه جهان تبدیل شد. اما برغم نقش مسلط . اما با وجود همه اين ظرفيتها، هنوز مجبور بود هزينه هاي سنگين اشغال كرانه باختري رود اردن را تحمل كرده و با يك چالش امنيتي چند وجهي روبرو شود. طبیعی بود که با 

دفتر کنگره شامل مجموعه اسناد | به پيش

27 مارس 2018 شرکت کنندگانی که تحت عنوان مهمان در کنگره حضور دارند، اعم از سازمانها و احزاب تا افراد مستقل، همگی توسط گروه کار ارتباطات و سازمانی دعوت شده و برای شرکت آنان برنامه ریزی صورت گرفته است. این گروه کار با پيشنهادهائی که پذيرفته نشده و يا در گروه کار پیرامون آن نظر يکسانی وجود ندارد، در انتهای آن امده است.

خاورمیانه بزرگ و گرفتاری هایش | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس

در راستای مصوبات اولین کنفرانس بسوی آینده – رباط( طرح مشارکت دولتهای گروه 8 با کشورهای خاورمیانه بزرگ و شمال آفریقا(BMENA)+G8 برای اصلاحات ) تا کنون 10 . در اين ميان جايگاهى نيز براى توسعه فعاليت هاى سازمان امنيت و همكارى اروپا و همچنين همكارى هاى نظامى ناتو در قالب برنامه مشاركت براى صلح در نظر گرفته شده است.

تحلیلی بر راهبرد اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه های محتمل در قبا

قابل توضیح "توازن تهدید" اتحادها و ائتالف های آمریکا در خاورمیانه بر مبنای نظریه می باید قدرت های دیگری را نیز در کنار خود به رسمیت بشناسد تردیدی وجود ندارد. 1. .. در نتیجه می تواند. توسط برخی متحدین و پرداخت هزینه های گزاف اتحاد "1سواریِ رایگان گرفتن" به . در نهایت نیز چنین سیستم(Miglietta, 2002: 10) از سوی قدرت بزرگ 

شورای امنیت، قدرت های بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد ...

قدرت های بزرگ رابطه ای انکارناپذیر و ناگسستنی وجود دارد؛ به گونه ای که می توان. گفت عملیات حفظ بدون رضایت قدرت های بزرگ، هیچ گونه حفظ صلحی وجود ندارد. . حائل و می شود. در حفظ صلح سنتی سه زیرگروه وجود دارد. در حال حاضر، گروه. ناظران نظامی غیرمسلح در خاور نزدیک، کشمیر و صحرای غربی زیر گروه اول را. تشکیل می دهد.

ایران و روسیه: ائتلاف از سر اجبار دیالکتیک تعامل میان فرصت ها و ...

2 نوامبر 2017 ۳- حلقه محاصره کشورهای اروپایی و آمریکا بر روسیه به علت مساله اوکراین تنگ تر شده است. روسیه به این نتیجه رسید که این کشور می تواند در منطقه خاورمیانه به نقش‌آفرینی پرداخته و موجبات نگرانی غرب را فراهم کند و در همین حال خود را به عنوان یک قدرت جهانی و بازیگر مهم در مراکز تصمیم ساز بین المللی مطرح سازد.

سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

اوباما که با تغییر شعار تغییر در سیاست خارجی آمریکا به قدرت رسید، عملاً نتوانست آ‌‌‌ن‌چه را مد نظر دارد در مورد جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور برساند. . به این ترتیب است که در بسیاری از مواقع دولت‌های قدرتمند، همواره در دیگران ایجاد ترس و تهدید کرده‌اند چرا که هرگز نسبت به نحوه استفاده دولت‌ها از توانایی‌ها قدرتی شان وجود ندارد.

نگاهی به دگرگونی های منطقه خاورمیانه پس از انقلاب ... - رضا فانی یزدی

31. سه. –. انتفاضه. اول. : 31. نخست. یپ–. روز. ی. اسالمگرا. یی. یا. ران. :ی. 33. دوم. –. گسترش. قدرت. منطقه. یا. یا. ران. 33. برآمدن. ترک. هی. با. گرا. شی. ها. ی. اسالم. ی. 34. چشم. انداز. مذاکرات. یا. ران. و. امر. کای. پو. ی. آمدها. ی. آن. ) گفتاراول. (. 43. ایآ. امکان. مذاکره. یم. ان. دو. کشور. اساسا. وجود. دارد؟ 44. ایآ. رهبر. ی. کنون. ای. ی. ران. یم. تواند. طرف.

برگ نوشته های کارنیگی - Carnegie Endowment for International ...

مؤسسه كارنيگي براى صلح بني املللى. كليه حقوق حمايت شده مدير مركز كارنيگى در خاورميانه وكار تخصىص اش پژوهش در زمينه روابط اقليمى وبني امللىل در پول سامل . عرب وجود دارند.درعین حال پیرشفتهای محدود اما ملحوظی نیز در این جوامع قابل مشاهده. است که باید این روال را با تقویت جامعه مدنی و تحکیم روند انتخابات و حامیت از مجلس.

آيا اسلام دين جنگ و خشونت است ؟ چرا گروه هاى تروريستى همه مسلمان اند ؟ |

همه نامه ها حاكى از اين است كه روش اصلى اسلام دعوت و تبليغ منطقى دين است، نه جنگ و شمشير. زيرا پذيرش دين يك مسئله قلبى و درونى است كه نمى توان با زور شمشير و تفنگ و توپ آن را بر ديگران تحميل كرد. قرآن با صراحت مى فر مايد :” لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّـنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ” يعنى : در پذيرش دين، اجبار و اكراهى وجود ندارد. زيرا راه راست 

خلاصه مقالات همایش "اسلام در اروپا ؛ وضعیت و چشم انداز" در کرواسی

9 مه 2012 ترویج ترس از اسلام در بین جمعیت مسیحی نتیجه قرن ها تلاش خشن برای از بین بردن اسلام و مسلمان ها است و اکنون که اسلام چندان رشد کرده که اروپا نمی تواند منکر آن . تقسیم بندی که در طول یک قرن و نیم بعد از صلح وسپالی انجام شد، درگیری بین شاهان مشروطه و مستبد بود، این درگیری هویت های متفاوتی به وجود آورد.


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
وجود ,خاورمیانه ,قدرت ,منطقه ,آمریکا ,گروه ,وجود ندارد ,سیاست خارجی ,اتحادیه اروپا ,وجود دارد ,خارجی آمریکا ,سیاست خارجی آمریکا ,جمهوری اسلامی ا

گروه صلح طلب اروپایی: توان تحمل قدرت مستقل در خاورمیانه وجود ندارد

جایگاه اتحادیه اروپایی در روند صلح خاورمیانه

5 آگوست 2013 آمریکا و اسرائیل با نقش مستقل و فعال اتحادیه اروپا موافق نبوده و بیشتر تمایل دارند اتحادیه اروپا نقش مکمل آمریکا را ایفا نماید. از ابتداي روند صلح سند تصویب شده راهبرد امنیتی اتحادیه تصریح می کند بدون فیصله این مناقشه «امکان چندانی برای پرداختن به سایر مشکلات در خاورمیانه وجود ندارد». یعنی اهداف اروپا 

اتحادیه اروپا و روند صلح اعراب و اسراییل - پرتال جامع علوم انسانی

مشخص کننده قدرت یک کشور یا یک نهاد بینالمللی و منطقه ای است، ماهیت اهداف. و ظرفیتهای وجود ندارد؛ یعنی اهداف اروپا از قبیل دموکراتیزه کردن و آزادسازی، همکاری اقتصادی مواضع اتحاد به اروپایی در قبال درگیری اسراییل و فلسطین. در چند سال اخیر اتحادیسه اروپایی به عنوان یکی از طرفین فعال در روند صلح. خاورمیانه ظاهر شده است.

دریافت

17 ژوئن 2013 نقش روسيه را به عنوان يک قدرت تأثير گذار جهاني، برجسته تر مي سازد. در مقاطعي. روسيه بر سر پيش رو ضمن بررسي پتانسيل هاي انرژي روسيه، به روابط اين کشور با اتحاديه اروپا. در چارچوب مسئله امنيت انرژي خالص، رها از مقررات و مداخالت سياسي وجود ندارد و نمي توان سياست و اقتصاد. در اين رهيافت، تأثير 

آیا رفراندوم در کردستان عراق به‌معنی حق تعیین سرنوشت است؟ | رادیو ...

25 سپتامبر 2017 مخالفت آمریکا با رفراندوم پیشنهادی بارزانی ، می توان گفت در این چهارچوب انجام می گیرد برای ترکیه نیز این شکل ایده آل تری است که از اقلیم کردستان در محاصره در مورد تجزیه رسمی کشورهای منطقه خاورمیانه چنین اتفاق نظری وجود ندارد وهمه بر خطرهای های آن و از دست رفتن هرنوع کنترل و آنهم در منطقه ایکه شریان حیاتی 

ایرنا - قلب زمین محور زورآزمایی آمریکا

11 آوريل 2018 خاورمیانه این روزها پرآشوب تر از هرزمان دیگری است و سردی روابط آمریکا و روسیه و همچنین دلارهای سعودی این روزها دمشق و دیگر کشورهای منطقه را در معرض زورآزمایی نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفت هیچ تردیدی وجود ندارد که در دوما گاز سمی به کار گرفته شده و تنها یک هیولا می تواند چنین 

ﺑﺎري ﺑﻮزان - فصلنامه مطالعات راهبردی

ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ، رﻗﺎﺑﺖ. ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ. ﻫﺎ وﺟﻮد دارد، آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﭘﻲ رﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺐ. ﭘـﺬﻳﺮي. ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ . از دﻳﺪ ﺑﻮزان (در ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﻛﻪ او ﺑﺮ ﭼﺎپ ﺳﺎل. 2007. ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ)، ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﮔﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و. ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻗﺪرت. ﻃﻠﺒﻲ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، اﻣﻨﻴﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻬﺘﺮ ﻣـﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺤـﺚ. ﻫـﺎي.

دیاکو حسینی: روسیه هرگز متحد ایران نمی شود بررسی دلایل پررنگ ...

15 دسامبر 2015 بین الملل > خاورمیانه - دیاکو حسینی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی مفصل در کافه خبر درباره آخرین وضعیت رقابت قدرت های منطقه ای و بین المللی در بحران سوریه صحبت کرد. سعید جعفری: روسیه هیچ منافع جدی در سوریه ندارد. این احتمالا مهم ترین و کلیدی ترین جمله این گفتگوی مفصل و ۳ ساعته است.

تأثیر ایدئولوژی بر منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی جمهوری ...

اسرائیل، اروپا و رژیم های دوست آمریکا در خاورمیانه به سیاست خارجی تقابل با غرب و اسرائیل. تبدیل گردد و حمایت از در نظر گرفتن یک متغیر. مستقل یعنی ایدئولوژی اسالمی و دو متغیر مستقل امینت و منافع ملی آن هم در عرصه ی .. لذا در صورتی صلح گرایی می تواند منجر به تحقق صلح و ثبات پایدار در جهان باشد که. ملت ها به قرارداد ها 

استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی - ديگران - khamenei.ir

22 سپتامبر 2000 البته واقعیت این است که حاکمیت ملی به عنوان آنچه فرض شد یعنی قدرت مطلق و تجزیه‌ناپذیر در جهان واقع وجود ندارد و دامنه حاکمیت روز به روز در حال محدودتر شدن است، جهانی و صندوق بین المللی پول) و شرکتهای چند ملیتی برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند.

شیعه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هر چند در طول تاریخ شیعه به شاخه‌های متعدد تقسیم شد، اما امروزه تنها سه دسته اصلی شیعه دوازده‌امامی، شیعه اسماعیلی و شیعه زیدی وجود دارد. .. از سوی دیگر، گروهی با رد ادعای گروه اول، معتقدند شاه اسماعیل جوانی ۱۴ ساله بود و نمی‌ توان پذیرفت که حامیان وی سنی باشند و برضد مذهب خود و در حمایت از تشیع از شاه جوان حمایت کنند؛ بنابراین ، در 

پایان نامه کارشناسی ارشد:محوریت دموکراسی در سیاست خارجی آمریکا در ...

ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﺷـﻮروي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﺪي ﺑﺮاي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑـﻮد ، وﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺮﺗـﺮي آﻣﺮﯾﮑـﺎ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺑﺰرگ درﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎ واﻓﺮادي ﮐﻪ ارزﺷﻬﺎي آﻧﻬـﺎ ﺑﺎارزﺷﻬﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ‪‬ در ﮐﻨــــﺎر ﺳﯿﺎﺳــــﺖ اﺷــــﺎﻋﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳــــﯽ در ﻣﻨﻄﻘــــﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــــﻪ اﻣﺮﯾﮑــــﺎ ﺑــــﺎ ﻣﻌﻀــــﻼت دﯾﮕــــﺮي ﻣﺎﻧﻨــــﺪ : ﺗﻀــــﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳــــﯽ ﺑــــﻪ ﻣﻨــــﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘــــﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــــﻪ ، ﺗﻘﻮﯾــــﺖ ﺟﺮﯾـــــﺎن ﺻـــــﻠﺢ 

چرا سوسیال دموکراسی؟ - آزادی و عدالت اجتماعی

20 ژانويه 2018 در جامعه ای سوسیال دموکرات تمامی قدرت در جامعه در اختیار همهٔ افرادی ست که دوشادوش هم جامعه را می سازند. مردم به طور مسالمت آمیز توان تغییر زمامداران را دارند. عرصه های عمومی براساس قانون و رای اکثریت و عرصه های خصوصی مستقل از حکومت اداره می شوند. افزایش مشارکت و گسترش رقابت، توزیع قدرت سیاسی به عنوان یکی 

رویاهای ممنوع مجاهد. چرا دولت مجاهدینی غیرممکن است ؟ | Iran Interlink ...

6 جولای 2017 هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم اروپا نمی تواند اقدام مشابهی انجام دهد و رهبران مجاهدین خلق را در امنیت از فرانسه و سایر کشورهای اروپائی به آلبانی منتقل نماید. خلق هرگز یک گروه مستقل نبوده اند و طی ده ها سال از جانب حلقه هایی از جریاناتی معین تأمین مالی می شوند که هدفشان مهندسی تغییر رژیم در خاور میانه است.

بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

از این رو اتحادیه اروپا برای ایفای نقش فعال در منطقه خلیج‌فارس، خاورمیانه و آسیای مرکزی خواهان توسعه روابط با ایران بوده است. در ایران بعد از انقلاب اسلامی قانون اساسی چارچوب راهبردی سیاست خارجی را مشخص کرده است ولی هنوز میان گروه ها و جناح های سیاسی در مورد ماهیت و عوامل تعیین کنندۀ سیاست خارجی اختلاف نظر زیادی وجود دارد و 

گفتمان های جامعهً مدنی در کشورهای اسلا می- عربی - مجله جامعه شناسی ایران

رویکرد غیر بومی، جامعهً مدنی را ویژگی خاص جوامع مدرن غربی می داند و تحقق آن را در کشورهای اسلا می- عربی به دلا یلی چون تضاد اسلا م و دموکراسی، وجود ساختارهای اجتماعی سلسله مراتبی، در این راستا می توان به پروژه ی "به سوی صلح پایدار در خاورمیانه" که از سوی "آکادمی صلح بین الملل" در سال 1993 در نیویورک اجرا شد، اشاره کرد.

دکترین‌های امنیت ملی - نشریه میهن

4 آگوست 2016 تحمیل خواست خود بر کشورهای منطقه و در مرحله. اول حفظ این عدم تعادل وقدرت بازدارنده خود باشد . به نظر می رسد برای جمهوری اسالمی با توجه به ماهیت. توسعه طلبانه و ضداسالمی رژیم صهیونیستی چاره ای جز. دستیابی به ابزار مقابل به مثل که موجبات ایجاد تعادل. در موازنه منطقه ای قدرت را فراهم آورد، وجود ندارد باید. توان 

ﻧﻈﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺟﻼل دﻫﻘﺎﻧﻲ ... - ابرار معاصر

اي ﺑﺮﺟـﺎم ﺑـﻴﻦ اﻳـﺮان و ﮔـﺮوه. 1+5. و ﺑﺤـﺮان ﺳـﻮرﻳﻪ. ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ و ﻣﻠﻤﻮس. ﺗﺮ اﺳﺖ. زﻳﺮا، در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت. ﻫﺎي ﺑـﺰرگ، ﻧﻘـﺶ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب آﺳـﻴﺎ در. ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي دو ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ و. ﭼﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اروﭘﺎ، ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ. اروﭘﺎ و ﭼﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻘﺶ. ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮد در ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ و ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ 

ﺳﻭﺭﻳﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺫﺍﺭ

ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺻﻠﺢ. ﺳﻪ ﺩﺭﺱ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺗﻪ. ۱. ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ ﻋﻳﻧﯽ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﻠﺢ. ۲. ﻧﻘﺵ ﻣﻳﺎﻧﺟﯽ ﻭ ﻧﻭﻉ ﮔﺫﺍﺭ. ۳. ﺟﻧﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻭ ﺍﺟﺭﺍﻳﯽ. ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻧﺩﺁﻣﻭﺯی ﺳﻭﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﮔﺫﺷﺗﻪ. ۱. ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ. ۲. ﺗﺄﻣﻳﻥ. ﺍﻣﻧﻳﺕ .. ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﻭﺟﺑﯽ. ﺑﺭﺍی ﺁﺳﻳﺏ ﭘﺫﻳﺭی ﺑﺎﺷﺩ. ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺳﺩ. ﺑﺷﺎﺭ ﺍﺳﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭی، ﻓﺭﻣﺎﻧﺩﻩ ﮐﻝ ﻗﻭﺍ، ﺭﺋﻳﺱ ﺩﻭﻟﺕ ﻭ. ﺭﺋﻳﺱ ﺣﺯﺏ ﺑﻌﺙ. ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻁﻠﺏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﻳﺎﻧﺩ، ﺍﻣﺎ ﺳﻳﺎﺳﺕ ﻫﺎﻳﺵ ﺗﻔﺎﻭﺕ. ﭼﻧﺩﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺩﺭﺵ ﻧﺩﺍﺭﺩ.

دریافت متن کامل فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. پاییز ۹۶

20 ژانويه 2016 لذا در بحران ها یا نقاط عطف به آسانی نمی تواند روش های جایگزین را بیابد، اما سیاست گذاری. دوام و تحرک بیشتری دارد و به خاورمیانه و مبارزه با افراﻁ گرایی و گروه های تروریستی دیگر موضوعات مشترکی است که. ایران و چین در آن دارای در حال حاضر، گروه سیاسی خاصی در قطر وجود ندارد، اما. گروه های ذی نفوذی حضور 

سال4 | شماره11و12|تابستان و پاییز94 - دانشگاه تربیت مدرس

رنسانس انقالب کبیر انسان شناسی بود. حقوق بشر برآمده از نظم اروپایی - آمریکایی. است. گروه حقوق. برخی به تحول در ارتباطات آلرژی دارند. نظریه اجتماعی رسانه ها. متناسب با وجود ندارد. مرقاتی بیان کرد: درحالی که علوم انسانی نیز به. دلیل گستردگی موضوعات نیاز به برنامه ریزی برای. اجرای فعالیت های جمعی دارد، اما متاسفانه هنوز.

سیاستمداری محقق در گرگ و میش سیاست - شبکه اطلاع رسانی افغانستان

27 نوامبر 2017 محقق سیاستمداری است با تجربه و اگر پس از پیروزی علیه داعش سوریه راهی تهران شده و از دستاوردهای این کشور در جنگ با این گروه تروریستی و حضور هزاره های اگر سیاست افغانستان ظرفیت همدیگرپذیری اقوام را داشت و برخوردار از حس مشارکت بود، توسل به قدرت خارجی و تقدیر از حضور نظامی همسایه در خاورمیانه، 

روابطبينالملل - انجمن ایرانی روابط بین الملل

از آنج ا ک ه حرکت ها و جنبش های اخير، اعتراض عليه دولت های حاکم ب وده، لذا با عطف توجه به ماهيت دولت ها می توان به ماهيت. حرکت ها جوانان تحول طلب منطقه خاورميانه و كش ورهاي عربي از ابزارها و بس ترهای نوين بهره جستند و خواست های مشروع خود را با زبان .. جهانی نيس ت و هيچ س ير تکاملی ثابتی وجود ندارد که ايده های.

سخنرانی در مرکز عالی مطالعات دفاع ملی- سیاست خارجی و امنیتی ج.ا.ا.

13 ژانويه 2017 ایران احترام به حاکمیت های مستقل را عاملی برای تحکیم صلح، ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی می داند و از هر اقدام دوستانه و تفاهم آمیز برای حل و فصل تری در حوزه های سیاسی و امنیتی و در راستای تقویت و تحکیم صلح و آرمش در نقاط مختلف جهان داشته باشد و ایران در این ارتباط نیز می تواند با اروپا همکاری کند.

Fars News Agency : تاثیر انقلاب های عربی بر رقابت منطقه ای ...

12 فوریه 2013 به دنبال آن، سیر تحول موازنه قدرت در خاورمیانه و مشخصا منطقه خلیج فارس و جایگاه عربستان و ایران در آن مورد واکاوی قرار می گیرد. منطقه ای خود عنوان می دارد که در نظام بین الملل به دلیل وجود خرده نظام های منطقه ای، نوعی از تنوع جغرافیایی وجود دارد که در آن نیز قدرت فائقه مرکزی وجود ندارد و وضعیت به صورت آنارشی است.

Page 1 بین المللی انگلستان ۰ ۴ پنس۔ آمریکا ۴۰ سنت ژاپن ۰ این ...

برنامه و بودجه میزان حق بيمه سرانه بعدی میفهمیم که تجارت با آمریکا هم مفید است و می توان یخ مخالفت با مذاکره با ملت آمریکا گفت: «ما با انقلابمان. خدمات درمانی را برای سال .. آیند صلح خاورمیانه. مطرح خواهد ساخت. نمایندگان کنگره آمریکا از. اظهارات خاتمی درباره اسرائیل ابراز. خشم، ولی با این وجود از دعوت وی. به مذاکره استقبال کردند.

پایگاه خبری تحلیلی راه سوم » سزارین خاورمیانه جدید: نوبت ایران فرا ...

1 ژانويه 2017 رقابت این دو قدرت، خاورمیانه را با کودتاها و انقلابهای نامشروع بسیاری روبرو کرد؛ چنانکه این منطقه به بحرانی‌ترین نقطه جهان تبدیل شد. اما برغم نقش مسلط . اما با وجود همه اين ظرفيتها، هنوز مجبور بود هزينه هاي سنگين اشغال كرانه باختري رود اردن را تحمل كرده و با يك چالش امنيتي چند وجهي روبرو شود. طبیعی بود که با 

دفتر کنگره شامل مجموعه اسناد | به پيش

27 مارس 2018 شرکت کنندگانی که تحت عنوان مهمان در کنگره حضور دارند، اعم از سازمانها و احزاب تا افراد مستقل، همگی توسط گروه کار ارتباطات و سازمانی دعوت شده و برای شرکت آنان برنامه ریزی صورت گرفته است. این گروه کار با پيشنهادهائی که پذيرفته نشده و يا در گروه کار پیرامون آن نظر يکسانی وجود ندارد، در انتهای آن امده است.

خاورمیانه بزرگ و گرفتاری هایش | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس

در راستای مصوبات اولین کنفرانس بسوی آینده – رباط( طرح مشارکت دولتهای گروه 8 با کشورهای خاورمیانه بزرگ و شمال آفریقا(BMENA)+G8 برای اصلاحات ) تا کنون 10 . در اين ميان جايگاهى نيز براى توسعه فعاليت هاى سازمان امنيت و همكارى اروپا و همچنين همكارى هاى نظامى ناتو در قالب برنامه مشاركت براى صلح در نظر گرفته شده است.

تحلیلی بر راهبرد اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه های محتمل در قبا

قابل توضیح "توازن تهدید" اتحادها و ائتالف های آمریکا در خاورمیانه بر مبنای نظریه می باید قدرت های دیگری را نیز در کنار خود به رسمیت بشناسد تردیدی وجود ندارد. 1. .. در نتیجه می تواند. توسط برخی متحدین و پرداخت هزینه های گزاف اتحاد "1سواریِ رایگان گرفتن" به . در نهایت نیز چنین سیستم(Miglietta, 2002: 10) از سوی قدرت بزرگ 

شورای امنیت، قدرت های بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد ...

قدرت های بزرگ رابطه ای انکارناپذیر و ناگسستنی وجود دارد؛ به گونه ای که می توان. گفت عملیات حفظ بدون رضایت قدرت های بزرگ، هیچ گونه حفظ صلحی وجود ندارد. . حائل و می شود. در حفظ صلح سنتی سه زیرگروه وجود دارد. در حال حاضر، گروه. ناظران نظامی غیرمسلح در خاور نزدیک، کشمیر و صحرای غربی زیر گروه اول را. تشکیل می دهد.

ایران و روسیه: ائتلاف از سر اجبار دیالکتیک تعامل میان فرصت ها و ...

2 نوامبر 2017 ۳- حلقه محاصره کشورهای اروپایی و آمریکا بر روسیه به علت مساله اوکراین تنگ تر شده است. روسیه به این نتیجه رسید که این کشور می تواند در منطقه خاورمیانه به نقش‌آفرینی پرداخته و موجبات نگرانی غرب را فراهم کند و در همین حال خود را به عنوان یک قدرت جهانی و بازیگر مهم در مراکز تصمیم ساز بین المللی مطرح سازد.

سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

اوباما که با تغییر شعار تغییر در سیاست خارجی آمریکا به قدرت رسید، عملاً نتوانست آ‌‌‌ن‌چه را مد نظر دارد در مورد جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور برساند. . به این ترتیب است که در بسیاری از مواقع دولت‌های قدرتمند، همواره در دیگران ایجاد ترس و تهدید کرده‌اند چرا که هرگز نسبت به نحوه استفاده دولت‌ها از توانایی‌ها قدرتی شان وجود ندارد.

نگاهی به دگرگونی های منطقه خاورمیانه پس از انقلاب ... - رضا فانی یزدی

31. سه. –. انتفاضه. اول. : 31. نخست. یپ–. روز. ی. اسالمگرا. یی. یا. ران. :ی. 33. دوم. –. گسترش. قدرت. منطقه. یا. یا. ران. 33. برآمدن. ترک. هی. با. گرا. شی. ها. ی. اسالم. ی. 34. چشم. انداز. مذاکرات. یا. ران. و. امر. کای. پو. ی. آمدها. ی. آن. ) گفتاراول. (. 43. ایآ. امکان. مذاکره. یم. ان. دو. کشور. اساسا. وجود. دارد؟ 44. ایآ. رهبر. ی. کنون. ای. ی. ران. یم. تواند. طرف.

برگ نوشته های کارنیگی - Carnegie Endowment for International ...

مؤسسه كارنيگي براى صلح بني املللى. كليه حقوق حمايت شده مدير مركز كارنيگى در خاورميانه وكار تخصىص اش پژوهش در زمينه روابط اقليمى وبني امللىل در پول سامل . عرب وجود دارند.درعین حال پیرشفتهای محدود اما ملحوظی نیز در این جوامع قابل مشاهده. است که باید این روال را با تقویت جامعه مدنی و تحکیم روند انتخابات و حامیت از مجلس.

آيا اسلام دين جنگ و خشونت است ؟ چرا گروه هاى تروريستى همه مسلمان اند ؟ |

همه نامه ها حاكى از اين است كه روش اصلى اسلام دعوت و تبليغ منطقى دين است، نه جنگ و شمشير. زيرا پذيرش دين يك مسئله قلبى و درونى است كه نمى توان با زور شمشير و تفنگ و توپ آن را بر ديگران تحميل كرد. قرآن با صراحت مى فر مايد :” لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّـنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ” يعنى : در پذيرش دين، اجبار و اكراهى وجود ندارد. زيرا راه راست 

خلاصه مقالات همایش "اسلام در اروپا ؛ وضعیت و چشم انداز" در کرواسی

9 مه 2012 ترویج ترس از اسلام در بین جمعیت مسیحی نتیجه قرن ها تلاش خشن برای از بین بردن اسلام و مسلمان ها است و اکنون که اسلام چندان رشد کرده که اروپا نمی تواند منکر آن . تقسیم بندی که در طول یک قرن و نیم بعد از صلح وسپالی انجام شد، درگیری بین شاهان مشروطه و مستبد بود، این درگیری هویت های متفاوتی به وجود آورد.


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
وجود ,خاورمیانه ,قدرت ,منطقه ,آمریکا ,گروه ,وجود ندارد ,سیاست خارجی ,اتحادیه اروپا ,وجود دارد ,خارجی آمریکا ,سیاست خارجی آمریکا ,جمهوری اسلامی ا

همت و تلاش سرلوحه تمام اقدامات در نظام اسلامی است

چهل حدیث گهربار درباره کار و همت - بیتوته

چهل حدیث گهربار درباره کار و همت حدیث (1) پيامبر صلى الله عليه و آله : طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة کار کردن برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است جامع الاخبار (شعیری) ص 139. ------------------------------------------------ - حدیث (2) حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : امْنُنْ عَلَيْنَا بِالنَّشَاطِ وَ أَعِذْنَا مِنَ الْفَشَلِ وَ الْكَسَلِ 

شکوه کار و تلاش (2)

خداوند در بیش از دویست مورد، «عمل» انسان را ملاک شخصیت او آورده است و در هفت مورد ماده «صُنع» را که به معنی صورت دادن کار است بیان فرموده است. حاصل سخن اینکه تلاش بپردازید. چون نماز صبح گزاردید و تمام شد، هر چه زودتر در پی روزی روانه شوید و خواستار روزی حلال باشید و بدانید که خدای بزرگ، روزی شما را می دهد و کمکتان می کند.

همت و کار در سیره فرماندهان شهید (4) شهید عبدالحسین برونسی

در تاریخ انقلاب اسلامی بویژه دوران دفاع مقدس به مردان آسمانی و شهدای والامقامی برمی خوریم که سعی و تلاش خالصانه و همت مضاعف و اطاعت محض از احکام اسلام را سرلوحه زندگی این کار با زور بازو انجام می گیرد روزی اش حلال است و شبهه ای در آن وجود ندارد ، مخصوصاً برای افرادی نظیر او که کار را با تمام قوت انجام می داد و از کارش کم نمی گذاشت.

فیش‌های تلاشگری - khamenei.ir

امام علی(علیه‌السلام): اى پروردگارم، اى پروردگارم اعضايم را در راه خدمتت نيرو بخش و دلم را بر عزم و همّت محكم كن، و كوشش در راستاى پروايت و دوام در پيوستن به خدمتت را به من ارزانى دار تا به سويت برانم در ميدانهاى پيشتازان. لینک ثابت. ۱۳۸۹. افزایش نیروی کار درصورت انجام کار اینکه گفتند کار در اسلام مهم است، خب این همه روایات 

جامعه جوانان منتظر

جامعه جوانان منتظر - اولین هیات چریکی و مجازی جنگ نرم.

modares.ac.ir/uploads/Edu.MPDR.Oth.12.pdf

منشور فرهنگی انقلاب اسلامی علم و فناوری

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻞ ﻗﻮل. ﻫﺎ و ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، دﻗﻴﻘ. ﺎً. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ. رﻫﺒﺮي. (. ﻣﺪﻇﻠﻪ. اﻟﻌﺎﻟﻲ. ) اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻠﺪ اول ﻣﻨﺸﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ. -. ﻋﻠﻢ و. ﻓﻨﺎوري. (. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و و ﻟﺬت ﻫﺎي دﻧﻴﺎ. ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻳﺪ و ﺗﻼش و ﺳﺨ. ﺘﻲ و ﻓﺪاﻛﺎري و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ . ﺿﺮورت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎ. ﻟﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. و در. ﻛﻨﺎر. آن. اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  

سپاه خادم ملت است بسیاری از مظلومیت‌های شهدای کردستان مغفول مانده است

20 آگوست 2017 وی تاکید کرد: همه همت ما ایجاد بهترین شرایط برای یک زندگی مطلوب در جامعه اسلامی است و باید تمام مسئولین در این زمینه تلاش نمایند. وی با گلایه از هجمه های اخیر نسبت به رزمندگان و شهدای مدافع حرم و اقدامات موشکی سپاه، تصریح کرد: این اتفاقات بی شک یکی از نقشه های شوم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، 

پرسش ها و پاسخ هایی درباره نظام جمهوری اسلامی ایران - اخبار تسنیم ...

1 فوریه 2014 عناوین و متن پرسش هایی درباره انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به شرح ذیل است: جمهوری اسلامی ، نظامی التقاطی یا طرحی نو؟ تفاوت جمهوری اسلامی با جمهوری در نظام. .. آیا حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی مغایر است؟ آیا نظام جمهوری اسلامی کار آمد است؟ دلایل پایداری انقلاب اسلامی ایران چیست؟ امام راحل در 

ایرنا - حاج ابراهیم همت مصداق واقعی یَل لشکر شکن سپاه اسلام

تهران - ایرنا - هفدهم اسفندماه سالروزشهادت سردارسرلشکر پاسدارحاج «محمدابراهیم همت» یَل لشکرشکن سپاه اسلام است، شهیدی که مصداق واقعی این ابیات است، عـاشقان را سر وی در طول تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به هنگامی که نهال نورس نظام ازهر سو مورد هجوم بادهای سهمگین مخالف بود، دمی از حراست ارزشهای انقلاب غافل نشد.

كار و تلاش از ديدگاه امام علي «عليه السلام» | پژوهه تبلیغ پورتال جامع ...

7 مارس 2015 چکیده مقدمه تعریف کار ارزش و جایگاه کار وتلاش در اسلام ضرورت کار و تلاش انواع و ابعاد کار افراط و تفریط در کار استمرار و تداوم کار و فعالیت برترین کارها اتقان. بنابراین تعریف های مختلفی با توجه به جهان بینی و نظام اجتماعی، از سوی اندیشمندان مکاتب گوناگون دنیا ارائه شده است. این تعاریف با عنایت به 

ارتباط با ما - بانک انصار

18 فوریه 2018 بانک انصار، به عنوان بانکی ارزشی، به پیروی از منظومه فکری امام‌خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) متعهد است به عنوان عالی‌ترین مرجع تعیین کننده سیاست های کلان نظام این واقعیت را در سال‌های بسیار دور به ما یادآوری فرموده‌اند و متأسفانه اقدامات اجرایی برای تحقق آن، از سرعت لازم و جامعیت کافی برخوردار نبوده‌است.

رسیدن به تراز و شأن جمهوری اسلامی ایران؛ محوری ترین هدف پلیس - ایسنا

12 ا کتبر 2017 وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که " کار پلیس عبادت است" ،افزود: این فرمایش را سرمایه و مایه دلگرمی می دانیم . سردار اشتری معظم له در حضور اخیر در دانشگاه علوم انتظامی امین فرمودند که " شما باعث عزت و آبروی نظام هستید و ما نیز تلاش می کنیم به پلیسی در تراز و شأن جمهوری اسلامی ایران برسیم" .

کبنانیوز؛ کبناخبر | جشن انقلاب در شهر مادوان برگزار شد پیام: روحیه ...

9 فوریه 2018 این معاون اجرایی شورای اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد در پایان بابیان اینکه فلسفه مسئولیت پیدا کردن این است که برای مردم کارکنیم و نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی ملت کارها و اقدامات بزرگی انجام داده، افزود: مجموعه شورا و شهرداری مادوان پیشتاز بوده و تمام تلاش خود برای دفاع از حق مردم و شهروندان و بستر 

همت و کار مضاعف - ماهنامه تجارت - سرفصل

21 آوريل 2010 آقاي دولتي بر اين باور است که عملياتي شدن همت و کار مضاعف در نظام بانکي نيازمند ايجاد تغييراتي در ساختار سازماني بانکها ، ارتقاء کمي و کيفي آموزش شوراي اسلامي با اشاره به اينكه نامگذاري اين سال به عنوان همت مضاعف و کار مضاعف را بايد يک اقدام مثبت، سازنده، پيش برنده و متعالي براي تمامي سازمان‌ها، ادارات، 

ﮔﺎﻡﻫﺎﻱﺳﺎﻳﭙﺎ،ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺗﺮﺍﺯﻫﻤﻴﺸﻪ

13 مارس 2017 ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ. ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻮﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ ۹۵. ﺗﻼﺵ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۶ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ.

گروه صنعتی گلرنگ | Golrang Industrial Group | خبر | گفتارها و ...

تلاش و همت. همت رکن رکین زندگی، تبلور جوهر وجود انسان و نخستین قانون بالندگی است. معتقدم افرادی که دارای شوق و حرارتند، بر دیگر کسانی که با آنها در تماسند، نفوذ مغناطیسی عجیبی دارند. مرد باید چنان پرورش یابد که پولادین و پرنشاط و نیرومند، در اوج آمادگی جسمی و روحی، همت و همگرایی را سرلوحه زندگی خود قرار دهد: ز مرد کار دل 

Page 1 مذاکرات به ویژه هموطنان خارج از کشور آنچه در ۸ سال ریاست جمهوری ...

و دندان تیز کرده است. جدید جهت اخذ رأی اعتمادا محل به پیشواز «عصرجدید انقلاب» از. رهبر معظم انقلاب اسلامی حکم. ریاست جمهوری حجت الاسلام. والمسلمين خاتمی را . اجتماعی را سرلوحه کار دولت قرار. دهد . مردم و رهبر انقلاب و تلاش نیروهای گذشته و همه امور در تمام بخش ها سرمایه گذاریهای عظیم دولت امروز کشور ما متولی های گوناگونی دارد از.

ریاست دانشگاه | دانشگاه ارومیه

دوستان عزیز، حضور پر شور شما در انتخابات غرور آفرین ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ماه، نه تنها رای به کارآمدی و مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی؛ بلکه رای به تداوم و بهبود دانشگاه ارومیه گرچه در منطقه ای کمتر توسعه یافته در کشور قرار گرفته است ولی با تلاش همکاران، اساتید عالم، کارکنان دلسوز و همت خود دانشجویان توانسته است در 

بازخوانی پرونده تهاجم فرهنگی از نگاه رهبر حکیم انقلاب - انقلاب اسلامي ...

ما با جمهوری اسلامی، مبارزه سیاسی نخواهیم کرد، بلکه کار ما صرفاً فرهنگینه و اصولاً استراتژی جدید ما مبارزه فرهنگی است. بخش مهمی از همت رهبری معظم انقلاب در این مقطع هشت ساله، مصروف بیدارگری ها و توجه دادن عموم مردم و مسئولین فرهنگی و امنیتی به شکل گیری جبهه جدید دشمن، و تهاجم ناپیدای آنها در حوزه فرهنگ، اخلاق و دین؛ و تبیین 

استاندار به استخدام‌های فامیلی خاتمه دهد منتظر اقدام عملی آقای استاندار ...

12 ژانويه 2018 خطیب نماز جمعه شهر دیشموک گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری در 30/6/96که فرمودند مسؤولان بدانند شرط دوام حیات نظام اسلامی اگر بخواهیم نظام اسلامی پایدار بماند و دچار شکست و آسیب نشود وجود انگیزه‌های انقلابی و روحیه انقلابی، کار جهادی است. وی گفت: اگر روحیه انقلابی نباشد جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت بلکه 

سخنرانی سید محمد خاتمی در سازمان ملل سال 2000 - ویکی‌نبشته

14 مه 2014 سخنرانی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران در سال 2000 در سازمان ملل متحد در نشست آغاز هزاره سوم. دیگران را از سر گذرانده و در دوران جدید تاریخی‌اش، پیشتاز تأسیس جامعه مدنی و نظام مشروطیت در شرق جهان بوده، هر چند که در اثر دخالت بیگانگان و نیز کم‌تجربگی، در این آزمون، ناکامی‌هایی داشته است.

مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياست جمهورى اسلامي ايران :: Leader.ir

3 آگوست 2009 متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری آن را قرائت کرد به این شرح است: مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم و برای ایشان و همکارانشان توفیق خدمتگزاری به مردم و تلاش در راه اعلای کلمه اسلام و اقدامات 

بزرگترین اجتماع ایرانیان مقیم خارج برای تجارت در ایران ... - iBridges

23 مه 2015 وی افزود: همچنین باید از تجربیات تحصیل کردههای. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،. دلسوز انقلاب و کشور که در خارج از کشور هستند، استفاده. رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی. کرد که متأسفانه عدهای با ایجاد مشکلات واهی، مانع ورود. افزود: تلاش در راه خداوند بی پایان است و رقابتها در این.

سوگند نامه و منشور اخلاقی - بیمه ایران

این منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده است. باطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیتهای اداری برمبنای 

دولت نگاه ویژه ای به تکمیل هرچه سریع تر پروژه ملی بزرگراه همت دارد ...

25 فوریه 2018 استاندار البرز با اشاره به اینکه بخشی ازترافیک و آلودگی هوا در استان البرز و شهر کرج ناشی تردد و توقف خودروها است، گفت: دولت نگاه ویژه برای تکمیل هر چه سریع تر پروژه ملی احداث وی اضافه کرد: بزرگراه همت با تلاش همه در حال تکمیل است و امروز همه ی بخش ها هماهنگ شده اند تا هر چه سریعتر این مسیر گشایش یابد.

ﻧﮕﺎهﯽ ﮔﺬرا ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻻن در اﻳﺮان - Stimson Center

6 نوامبر 2011 Cover and book design/layout by Lacey Rainwater and Alison Yost. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted .. 1979. و اﺻﻼح ﺷﺪﻩ در. 1989. ) ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﯽ. اﻳﺮان ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ. ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎل. 1959. اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺑﺮا. ﯼ. اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﺗﻮاﻧ. ﯽ. ﮐﺎر. ﯼ.

پورتال شاپرک - پسا برجام فرصت یا تهدید، انتخاب با ماست

10 آوريل 2016 شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی انفورماتیک با بیش از دو دهه سابقه تولید سامانه‌های بانکداری الکترونیکی، جذب و بکارگیری فناوری‌های نوین مبتنی بر نگرش تکامل‌گرایانه و خلق ارزش‌های پایدار را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. در حوزه اجرای مأموریت‌های 

روحیه جهادی و انقلابی باعث جهش در کار اقتصادی می‌شود کشور و مردم ...

1 مه 2017 مدیریت جهادی، یادگاری است گران سنگ از دوران دفاع و حماسه که در آن، تهیه و تجهیز سرمایه های انسانی و مادی و برنامه ریزی فعالیت ها و انجام اقدامات، همه در فضایی . به قشر ضعیف و مستضعف را در سرلوحه خود قرار دهند و برای حل مشکلات این قشر که همواره در تمامی صحنه ها در کنار نظام و انقلاب اسلامی بوده اند ، تلاش نمایند.

سید علی خامنه ای

رهبر معظم انقلاب تأكيد كردند: فرداي منطقه به بركت همت و حركت ملت‌ها در راه اسلام به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود. به گزارش فارس، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ادامه بيان داشتند: آنان همه تلاش خود را مي‌كنند و نتيجه آن اين است كه هيچ نتيجه‌اي از تلاش خود نمي‌گيرند. خواستند ملت ايران را منزوي كنند ولي برعكس 

تلاش مضاعف برای پیشرفت همه جانبه کشور ضروری است | پایگاه ...

6 روز پیش وی با بیان این که هر فرد در هر جایگاهی باید خدمت به نظام اسلامی را سرلوحه خود قرار دهد گفت: به سود ما است که مسلمان واقعی باشیم زیرا اگر طبق دستورات دین به همت کارکنان و دست اندکاران خود بسیار موفق عمل کرده و سنگری است متعلق به امام خمینی( ره) که باید با جان و دل کار کنیم و سربازی خود را به اثبات برسانیم.

متن کامل سخنان دکتر روحانی در مراسم تحلیف - president.ir

4 آگوست 2013 در پی گامهای بلندی که نظام اسلامی برای تکریم منزلت زنان برداشته است ، دولت تدبیر و امید استیفای هر چه بیشتر حقوق زنان و ایجاد فرصت برابر در زمینه های اجتماعی را از اهم وظایف خود می داند و رویکرد اصلی دولت یازدهم زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم است، که سرلوحه سیاست‌های تمامی بخش‌های دولت خواهد بود.

اعلام حمایت گسترده انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و ده‌ها چهره‌ اقتصادی، از ...

13 مارس 2018 به دنبال این اقدام وزير راه و شهرسازی نیز در پی اعلام وصول درخواست استیضاح، با ارسال نامه‌ای به علی لاريجانی نوشت: آمادگی خود را برای حضور در صحن علنی امید است نمایندگان جلیل القدر مجلس شورای اسلامی کمر همت در حمایت از برنامه‌ای بر بندند که هدفی جز ارتقاء سطح و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه 

شاخص های مدیریت انقلابی در سیاست خارجی - اندیشکده راهبردی تبیین

24 آگوست 2017 و از طرف دیگر در جمهوری اسلامی ایران، برای یک سازمان و یا هر نهاد دیگری که برای نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت| شاخص های مدیریت انقلابی در سیاست خارجیاندیشکده راهبردی علاوه بر عزت طلبی و استقلال‌خواهی که باید سرلوحه تمام اقدامات سیاست خارجی باشد، استقلال‌خواهی برای دیگر کشورها نیز باید مدنظر قرار گیرد.

جامعه جوانان منتظر

جامعه جوانان منتظر - اولین هیات چریکی و مجازی جنگ نرم.

basijnews.ir/fa/news/8904700/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سپاه خادم ملت است بسیاری از مظلومیت‌های شهدای کردستان مغفول مانده است

20 آگوست 2017 وی تاکید کرد: همه همت ما ایجاد بهترین شرایط برای یک زندگی مطلوب در جامعه اسلامی است و باید تمام مسئولین در این زمینه تلاش نمایند. وی با گلایه از هجمه های اخیر نسبت به رزمندگان و شهدای مدافع حرم و اقدامات موشکی سپاه، تصریح کرد: این اتفاقات بی شک یکی از نقشه های شوم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، 

دانشگاه علوم پزشکی تهران | اخبار > وحدت پورطهماسبی: دانشجویان تلاش ...

26 فوریه 2017 سخن بنده برای دانشجویان عزیز این است که در تمام کارها و زمینه ها چه علمی و چه غیر علمی توکل بر خدا داشته باشند، تلاش کنند و پشتکار داشته باشند و در کنار تحصیل به جنبه های دیگر زندگی هم بپردازند تا بتوانند به ایده آل ها و اهدافی که دارند برسند. دانشجویان حتماً تلاش، پشتکار و توکل بر خدا را سرلوحه زندگی خود 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
روزی ,حدیث ,تمام ,دانشجویان ,انجام ,زندگی ,سرلوحه زندگی ,روزی حلال ,گهربار درباره ,حدیث گهربار ,حدیث گهربار درباره

همت و تلاش سرلوحه تمام اقدامات در نظام اسلامی است

چهل حدیث گهربار درباره کار و همت - بیتوته

چهل حدیث گهربار درباره کار و همت حدیث (1) پيامبر صلى الله عليه و آله : طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة کار کردن برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است جامع الاخبار (شعیری) ص 139. ------------------------------------------------ - حدیث (2) حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : امْنُنْ عَلَيْنَا بِالنَّشَاطِ وَ أَعِذْنَا مِنَ الْفَشَلِ وَ الْكَسَلِ 

شکوه کار و تلاش (2)

خداوند در بیش از دویست مورد، «عمل» انسان را ملاک شخصیت او آورده است و در هفت مورد ماده «صُنع» را که به معنی صورت دادن کار است بیان فرموده است. حاصل سخن اینکه تلاش بپردازید. چون نماز صبح گزاردید و تمام شد، هر چه زودتر در پی روزی روانه شوید و خواستار روزی حلال باشید و بدانید که خدای بزرگ، روزی شما را می دهد و کمکتان می کند.

همت و کار در سیره فرماندهان شهید (4) شهید عبدالحسین برونسی

در تاریخ انقلاب اسلامی بویژه دوران دفاع مقدس به مردان آسمانی و شهدای والامقامی برمی خوریم که سعی و تلاش خالصانه و همت مضاعف و اطاعت محض از احکام اسلام را سرلوحه زندگی این کار با زور بازو انجام می گیرد روزی اش حلال است و شبهه ای در آن وجود ندارد ، مخصوصاً برای افرادی نظیر او که کار را با تمام قوت انجام می داد و از کارش کم نمی گذاشت.

فیش‌های تلاشگری - khamenei.ir

امام علی(علیه‌السلام): اى پروردگارم، اى پروردگارم اعضايم را در راه خدمتت نيرو بخش و دلم را بر عزم و همّت محكم كن، و كوشش در راستاى پروايت و دوام در پيوستن به خدمتت را به من ارزانى دار تا به سويت برانم در ميدانهاى پيشتازان. لینک ثابت. ۱۳۸۹. افزایش نیروی کار درصورت انجام کار اینکه گفتند کار در اسلام مهم است، خب این همه روایات 

جامعه جوانان منتظر

جامعه جوانان منتظر - اولین هیات چریکی و مجازی جنگ نرم.

modares.ac.ir/uploads/Edu.MPDR.Oth.12.pdf

منشور فرهنگی انقلاب اسلامی علم و فناوری

ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻞ ﻗﻮل. ﻫﺎ و ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، دﻗﻴﻘ. ﺎً. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ. رﻫﺒﺮي. (. ﻣﺪﻇﻠﻪ. اﻟﻌﺎﻟﻲ. ) اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻠﺪ اول ﻣﻨﺸﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ. -. ﻋﻠﻢ و. ﻓﻨﺎوري. (. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و و ﻟﺬت ﻫﺎي دﻧﻴﺎ. ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻳﺪ و ﺗﻼش و ﺳﺨ. ﺘﻲ و ﻓﺪاﻛﺎري و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ . ﺿﺮورت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎ. ﻟﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. و در. ﻛﻨﺎر. آن. اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  

سپاه خادم ملت است بسیاری از مظلومیت‌های شهدای کردستان مغفول مانده است

20 آگوست 2017 وی تاکید کرد: همه همت ما ایجاد بهترین شرایط برای یک زندگی مطلوب در جامعه اسلامی است و باید تمام مسئولین در این زمینه تلاش نمایند. وی با گلایه از هجمه های اخیر نسبت به رزمندگان و شهدای مدافع حرم و اقدامات موشکی سپاه، تصریح کرد: این اتفاقات بی شک یکی از نقشه های شوم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، 

پرسش ها و پاسخ هایی درباره نظام جمهوری اسلامی ایران - اخبار تسنیم ...

1 فوریه 2014 عناوین و متن پرسش هایی درباره انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به شرح ذیل است: جمهوری اسلامی ، نظامی التقاطی یا طرحی نو؟ تفاوت جمهوری اسلامی با جمهوری در نظام. .. آیا حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی مغایر است؟ آیا نظام جمهوری اسلامی کار آمد است؟ دلایل پایداری انقلاب اسلامی ایران چیست؟ امام راحل در 

ایرنا - حاج ابراهیم همت مصداق واقعی یَل لشکر شکن سپاه اسلام

تهران - ایرنا - هفدهم اسفندماه سالروزشهادت سردارسرلشکر پاسدارحاج «محمدابراهیم همت» یَل لشکرشکن سپاه اسلام است، شهیدی که مصداق واقعی این ابیات است، عـاشقان را سر وی در طول تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به هنگامی که نهال نورس نظام ازهر سو مورد هجوم بادهای سهمگین مخالف بود، دمی از حراست ارزشهای انقلاب غافل نشد.

كار و تلاش از ديدگاه امام علي «عليه السلام» | پژوهه تبلیغ پورتال جامع ...

7 مارس 2015 چکیده مقدمه تعریف کار ارزش و جایگاه کار وتلاش در اسلام ضرورت کار و تلاش انواع و ابعاد کار افراط و تفریط در کار استمرار و تداوم کار و فعالیت برترین کارها اتقان. بنابراین تعریف های مختلفی با توجه به جهان بینی و نظام اجتماعی، از سوی اندیشمندان مکاتب گوناگون دنیا ارائه شده است. این تعاریف با عنایت به 

ارتباط با ما - بانک انصار

18 فوریه 2018 بانک انصار، به عنوان بانکی ارزشی، به پیروی از منظومه فکری امام‌خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) متعهد است به عنوان عالی‌ترین مرجع تعیین کننده سیاست های کلان نظام این واقعیت را در سال‌های بسیار دور به ما یادآوری فرموده‌اند و متأسفانه اقدامات اجرایی برای تحقق آن، از سرعت لازم و جامعیت کافی برخوردار نبوده‌است.

رسیدن به تراز و شأن جمهوری اسلامی ایران؛ محوری ترین هدف پلیس - ایسنا

12 ا کتبر 2017 وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که " کار پلیس عبادت است" ،افزود: این فرمایش را سرمایه و مایه دلگرمی می دانیم . سردار اشتری معظم له در حضور اخیر در دانشگاه علوم انتظامی امین فرمودند که " شما باعث عزت و آبروی نظام هستید و ما نیز تلاش می کنیم به پلیسی در تراز و شأن جمهوری اسلامی ایران برسیم" .

کبنانیوز؛ کبناخبر | جشن انقلاب در شهر مادوان برگزار شد پیام: روحیه ...

9 فوریه 2018 این معاون اجرایی شورای اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد در پایان بابیان اینکه فلسفه مسئولیت پیدا کردن این است که برای مردم کارکنیم و نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی ملت کارها و اقدامات بزرگی انجام داده، افزود: مجموعه شورا و شهرداری مادوان پیشتاز بوده و تمام تلاش خود برای دفاع از حق مردم و شهروندان و بستر 

همت و کار مضاعف - ماهنامه تجارت - سرفصل

21 آوريل 2010 آقاي دولتي بر اين باور است که عملياتي شدن همت و کار مضاعف در نظام بانکي نيازمند ايجاد تغييراتي در ساختار سازماني بانکها ، ارتقاء کمي و کيفي آموزش شوراي اسلامي با اشاره به اينكه نامگذاري اين سال به عنوان همت مضاعف و کار مضاعف را بايد يک اقدام مثبت، سازنده، پيش برنده و متعالي براي تمامي سازمان‌ها، ادارات، 

ﮔﺎﻡﻫﺎﻱﺳﺎﻳﭙﺎ،ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺗﺮﺍﺯﻫﻤﻴﺸﻪ

13 مارس 2017 ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ. ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻮﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ ۹۵. ﺗﻼﺵ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۶ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ.

گروه صنعتی گلرنگ | Golrang Industrial Group | خبر | گفتارها و ...

تلاش و همت. همت رکن رکین زندگی، تبلور جوهر وجود انسان و نخستین قانون بالندگی است. معتقدم افرادی که دارای شوق و حرارتند، بر دیگر کسانی که با آنها در تماسند، نفوذ مغناطیسی عجیبی دارند. مرد باید چنان پرورش یابد که پولادین و پرنشاط و نیرومند، در اوج آمادگی جسمی و روحی، همت و همگرایی را سرلوحه زندگی خود قرار دهد: ز مرد کار دل 

Page 1 مذاکرات به ویژه هموطنان خارج از کشور آنچه در ۸ سال ریاست جمهوری ...

و دندان تیز کرده است. جدید جهت اخذ رأی اعتمادا محل به پیشواز «عصرجدید انقلاب» از. رهبر معظم انقلاب اسلامی حکم. ریاست جمهوری حجت الاسلام. والمسلمين خاتمی را . اجتماعی را سرلوحه کار دولت قرار. دهد . مردم و رهبر انقلاب و تلاش نیروهای گذشته و همه امور در تمام بخش ها سرمایه گذاریهای عظیم دولت امروز کشور ما متولی های گوناگونی دارد از.

ریاست دانشگاه | دانشگاه ارومیه

دوستان عزیز، حضور پر شور شما در انتخابات غرور آفرین ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ماه، نه تنها رای به کارآمدی و مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی؛ بلکه رای به تداوم و بهبود دانشگاه ارومیه گرچه در منطقه ای کمتر توسعه یافته در کشور قرار گرفته است ولی با تلاش همکاران، اساتید عالم، کارکنان دلسوز و همت خود دانشجویان توانسته است در 

بازخوانی پرونده تهاجم فرهنگی از نگاه رهبر حکیم انقلاب - انقلاب اسلامي ...

ما با جمهوری اسلامی، مبارزه سیاسی نخواهیم کرد، بلکه کار ما صرفاً فرهنگینه و اصولاً استراتژی جدید ما مبارزه فرهنگی است. بخش مهمی از همت رهبری معظم انقلاب در این مقطع هشت ساله، مصروف بیدارگری ها و توجه دادن عموم مردم و مسئولین فرهنگی و امنیتی به شکل گیری جبهه جدید دشمن، و تهاجم ناپیدای آنها در حوزه فرهنگ، اخلاق و دین؛ و تبیین 

استاندار به استخدام‌های فامیلی خاتمه دهد منتظر اقدام عملی آقای استاندار ...

12 ژانويه 2018 خطیب نماز جمعه شهر دیشموک گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری در 30/6/96که فرمودند مسؤولان بدانند شرط دوام حیات نظام اسلامی اگر بخواهیم نظام اسلامی پایدار بماند و دچار شکست و آسیب نشود وجود انگیزه‌های انقلابی و روحیه انقلابی، کار جهادی است. وی گفت: اگر روحیه انقلابی نباشد جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت بلکه 

سخنرانی سید محمد خاتمی در سازمان ملل سال 2000 - ویکی‌نبشته

14 مه 2014 سخنرانی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران در سال 2000 در سازمان ملل متحد در نشست آغاز هزاره سوم. دیگران را از سر گذرانده و در دوران جدید تاریخی‌اش، پیشتاز تأسیس جامعه مدنی و نظام مشروطیت در شرق جهان بوده، هر چند که در اثر دخالت بیگانگان و نیز کم‌تجربگی، در این آزمون، ناکامی‌هایی داشته است.

مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره رياست جمهورى اسلامي ايران :: Leader.ir

3 آگوست 2009 متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری آن را قرائت کرد به این شرح است: مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم و برای ایشان و همکارانشان توفیق خدمتگزاری به مردم و تلاش در راه اعلای کلمه اسلام و اقدامات 

بزرگترین اجتماع ایرانیان مقیم خارج برای تجارت در ایران ... - iBridges

23 مه 2015 وی افزود: همچنین باید از تجربیات تحصیل کردههای. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،. دلسوز انقلاب و کشور که در خارج از کشور هستند، استفاده. رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی. کرد که متأسفانه عدهای با ایجاد مشکلات واهی، مانع ورود. افزود: تلاش در راه خداوند بی پایان است و رقابتها در این.

سوگند نامه و منشور اخلاقی - بیمه ایران

این منشور به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده است. باطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیتهای اداری برمبنای 

دولت نگاه ویژه ای به تکمیل هرچه سریع تر پروژه ملی بزرگراه همت دارد ...

25 فوریه 2018 استاندار البرز با اشاره به اینکه بخشی ازترافیک و آلودگی هوا در استان البرز و شهر کرج ناشی تردد و توقف خودروها است، گفت: دولت نگاه ویژه برای تکمیل هر چه سریع تر پروژه ملی احداث وی اضافه کرد: بزرگراه همت با تلاش همه در حال تکمیل است و امروز همه ی بخش ها هماهنگ شده اند تا هر چه سریعتر این مسیر گشایش یابد.

ﻧﮕﺎهﯽ ﮔﺬرا ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻻن در اﻳﺮان - Stimson Center

6 نوامبر 2011 Cover and book design/layout by Lacey Rainwater and Alison Yost. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted .. 1979. و اﺻﻼح ﺷﺪﻩ در. 1989. ) ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﯽ. اﻳﺮان ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ. ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎل. 1959. اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺑﺮا. ﯼ. اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﺗﻮاﻧ. ﯽ. ﮐﺎر. ﯼ.

پورتال شاپرک - پسا برجام فرصت یا تهدید، انتخاب با ماست

10 آوريل 2016 شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی انفورماتیک با بیش از دو دهه سابقه تولید سامانه‌های بانکداری الکترونیکی، جذب و بکارگیری فناوری‌های نوین مبتنی بر نگرش تکامل‌گرایانه و خلق ارزش‌های پایدار را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. در حوزه اجرای مأموریت‌های 

روحیه جهادی و انقلابی باعث جهش در کار اقتصادی می‌شود کشور و مردم ...

1 مه 2017 مدیریت جهادی، یادگاری است گران سنگ از دوران دفاع و حماسه که در آن، تهیه و تجهیز سرمایه های انسانی و مادی و برنامه ریزی فعالیت ها و انجام اقدامات، همه در فضایی . به قشر ضعیف و مستضعف را در سرلوحه خود قرار دهند و برای حل مشکلات این قشر که همواره در تمامی صحنه ها در کنار نظام و انقلاب اسلامی بوده اند ، تلاش نمایند.

سید علی خامنه ای

رهبر معظم انقلاب تأكيد كردند: فرداي منطقه به بركت همت و حركت ملت‌ها در راه اسلام به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود. به گزارش فارس، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ادامه بيان داشتند: آنان همه تلاش خود را مي‌كنند و نتيجه آن اين است كه هيچ نتيجه‌اي از تلاش خود نمي‌گيرند. خواستند ملت ايران را منزوي كنند ولي برعكس 

تلاش مضاعف برای پیشرفت همه جانبه کشور ضروری است | پایگاه ...

6 روز پیش وی با بیان این که هر فرد در هر جایگاهی باید خدمت به نظام اسلامی را سرلوحه خود قرار دهد گفت: به سود ما است که مسلمان واقعی باشیم زیرا اگر طبق دستورات دین به همت کارکنان و دست اندکاران خود بسیار موفق عمل کرده و سنگری است متعلق به امام خمینی( ره) که باید با جان و دل کار کنیم و سربازی خود را به اثبات برسانیم.

متن کامل سخنان دکتر روحانی در مراسم تحلیف - president.ir

4 آگوست 2013 در پی گامهای بلندی که نظام اسلامی برای تکریم منزلت زنان برداشته است ، دولت تدبیر و امید استیفای هر چه بیشتر حقوق زنان و ایجاد فرصت برابر در زمینه های اجتماعی را از اهم وظایف خود می داند و رویکرد اصلی دولت یازدهم زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم است، که سرلوحه سیاست‌های تمامی بخش‌های دولت خواهد بود.

اعلام حمایت گسترده انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و ده‌ها چهره‌ اقتصادی، از ...

13 مارس 2018 به دنبال این اقدام وزير راه و شهرسازی نیز در پی اعلام وصول درخواست استیضاح، با ارسال نامه‌ای به علی لاريجانی نوشت: آمادگی خود را برای حضور در صحن علنی امید است نمایندگان جلیل القدر مجلس شورای اسلامی کمر همت در حمایت از برنامه‌ای بر بندند که هدفی جز ارتقاء سطح و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه 

شاخص های مدیریت انقلابی در سیاست خارجی - اندیشکده راهبردی تبیین

24 آگوست 2017 و از طرف دیگر در جمهوری اسلامی ایران، برای یک سازمان و یا هر نهاد دیگری که برای نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت| شاخص های مدیریت انقلابی در سیاست خارجیاندیشکده راهبردی علاوه بر عزت طلبی و استقلال‌خواهی که باید سرلوحه تمام اقدامات سیاست خارجی باشد، استقلال‌خواهی برای دیگر کشورها نیز باید مدنظر قرار گیرد.

جامعه جوانان منتظر

جامعه جوانان منتظر - اولین هیات چریکی و مجازی جنگ نرم.

basijnews.ir/fa/news/8904700/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سپاه خادم ملت است بسیاری از مظلومیت‌های شهدای کردستان مغفول مانده است

20 آگوست 2017 وی تاکید کرد: همه همت ما ایجاد بهترین شرایط برای یک زندگی مطلوب در جامعه اسلامی است و باید تمام مسئولین در این زمینه تلاش نمایند. وی با گلایه از هجمه های اخیر نسبت به رزمندگان و شهدای مدافع حرم و اقدامات موشکی سپاه، تصریح کرد: این اتفاقات بی شک یکی از نقشه های شوم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، 

دانشگاه علوم پزشکی تهران | اخبار > وحدت پورطهماسبی: دانشجویان تلاش ...

26 فوریه 2017 سخن بنده برای دانشجویان عزیز این است که در تمام کارها و زمینه ها چه علمی و چه غیر علمی توکل بر خدا داشته باشند، تلاش کنند و پشتکار داشته باشند و در کنار تحصیل به جنبه های دیگر زندگی هم بپردازند تا بتوانند به ایده آل ها و اهدافی که دارند برسند. دانشجویان حتماً تلاش، پشتکار و توکل بر خدا را سرلوحه زندگی خود 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
روزی ,حدیث ,تمام ,دانشجویان ,انجام ,زندگی ,سرلوحه زندگی ,روزی حلال ,گهربار درباره ,حدیث گهربار ,حدیث گهربار درباره

نوروز 89 دو دوست را پس از 32سال به هم رساند

یا راهی خواهندیافت یا راهی خواهند ساخت - انجمن شرکتهای راهسازی ایران

89 / 2 / 1 - 7824 مــورد تاییــد. اداره کل ســازمانهای کارگــری و. کارفرمایی قرار گرفته است. ایران را دوست بداریم. آرمان ، رسالت و اهداف انجمن شرکتهای راه سازی ایران بودند ) مانند شرکت سیتک( هم ترکیه ایها که. مشخص کرده بودند فقط شرکتهاي خصوصي. باید این مســئولیت را به عهــده بگیرند. پس. سیاست هاي حمایتي این دولت ها معلوم 

"فدائیان عدالت" یک جمع جهادی کوچک با کارنامه‌ای بزرگ | پایگاه اطلاع ...

11 جولای 2012 روزانه مي بينيد بچه بايد يك ساعت، دو ساعت برود و يك ساعت، دوساعت برگردد، از لحاظ دبير كه اصلا صحبتش را نكنید، دبيرهاي كه دارند سرباز معلم اند و اي كاش سرباز . از همان زمان به صورت جدی شروع شد ولی خب قبل از 89 گه گاهی از این فعالیت ها داشتیم، الان هم عیدهای نوروز قطعی شده و هر عید می آییم، برای خدمات دهی و 

آثار و تبعات ده‌گانه فتنه 88 بر جمهوری اسلامی ایران+ عکس - شیرازه

31 دسامبر 2015 اما شیرینی این پیروزی بزرگ دیری نپایید و بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات ، اعتراض به نتیجه و عدم تمکین به قانون برخی کاندیداها و احزاب .. برای اولین بار در طول بیش از 32 سال که از پیروزی انقلاب می‌گذشت، تمامی دشمنان زخم‌خورده نظام اعم از داخلی و خارجی و حتی برخی کشورها، علناً وارد این فتنه شدند، تا به 

یــاران را چه شد؟

به این دو بهانه این شعر را میآورم تا خوانندگان خود قضاوت کنند که آیا آنچه این دوست فرزانه و باسوادم از ناق دل، تو گویی ترانه مینوازد واقعا "معر"است. . دکتر علایی که قبل از انقلاب اسلامی مقطع تحصیلی لیسانس خود را در رشته ی مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز به پایان رسانده بود، پس از جنگ تحمیلی با شرکت در کنکور سراسری 

روزنامه نگاری - وقت‌کُشی

1 آگوست 2013 شاید شما هم از کسانی باشید که سفر به اردبیل در تعطیلات نوروزی را سفری جسورانه می‌دانند و اعتقاد دارند سرمای هوا در این فصل سال در اردبیل از لذت یک سفر نوروزی خوب خواهد کاست. باید به پس از یک آب تنی یکی دو ساعته در گاومیش گلی حسابی گرسنه می‌شوید و نیاز به یک وعده‌ی غذایی پر و پیمان دارید. پیشنهاد 

در این محله همه آینه ها را شکستند ما زنده ایم! + عکس | رکنا

18 جولای 2017 بعد هم رفتم بهکده رضوی » عزت هجده ساله بود که رفت بهکده رضوی:« با سی تومان پول و یک پتو رفتم بهکده. بعد دیدم آنجا یک بیابان است، هنوز ساختمان نداشت دو سه ماه در چادر ماندم بعد برگشتم مشهد آن موقع فرانسوی‌ها آنجا بودند به مریض‌ها می‌رسیدند. » گزارشی تکان‌دهنده از شهرک جذامی‌های مشهد. عزت وقتی برگشت مشهد، 

69 بنادر عربي نبض بازار منطقه را به دست گرفته ... - روزنامه جهان صنعت

رساند. اين تابلوها كه تابلوهاي پيام متغير هستند مي توانند كمك كنند وضعيت جاده ها را به اطالع. مردم برسانيم. در سوي ديگر هم حدود شش استان را به مركز مدرن راه هاي كشور مجهز كرديم كه تا پايان سال 89. به 18 استان مي رسد يعني اطالعات از طريق فيبرنوري و ماهواره از جاده ها چه در زمستان، تابستان و. چه نوروز وارد مركز مي شود و مردم مي توانند با 

یادداشت اصغر فرهادی برای محمدرضا شجریان - فرارو

31 آگوست 2016 سه‌هفته‌ای تا هفتادوششمین زادروز خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان، باقی مانده و از نوروز تا امروز، قلب «دلشدگان»ش هم نبض احوالات اوست؛ اویی که آوای دل» به گوش معشوق رسانده و «سرّ عشق» بر ما گشوده، «انتظار دل» می‌کشند تا «شب وصل» دیگربار فرا رسد و این «آرام جان» از سفر طولانی‌اش، به سلامت و سرخوشی 

حقوق‌دان روی خط - فرارو

5 مه 2012 دنبال معرفي مال متعلق به طرف مقابل باشيد تا اينكه پس از معرفي مال دادگاه اقدام به توقيف كند و اگر هم مال نداشته باشد حكم جلب او را بگيريد . پس به طور كل وصول چكي كه كيفري قلمداد شود راحت تر است.حال اينكه كدام چك داراي وصف حقوقي يا كيفري است را بايد به قانون صدور چك رجوع و مطالعه كرد.به عنوان مثال چكي كه 

طاق - سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

لفي خس ر« قرار گيريم، پس بياييم اندكي در سالي كه گذشت و كارنامه اندوخته هايمان در. اين يكسال .. من هر نوروز غمگين مي شوم كه چرا رخت و خانه تكانديم اما معماري هايمان نزديك به صدسال است كه به نوروز، حيات و انديشه و جانشان نو نمي شود و. مهندسي ما ، خانه .. و هم نظام مهندسی بايد زمينه اين تعامل دو سويه را فراهم كند و من تصور. می كنم در 

آبان 89 - علی داودی

21 نوامبر 2010 آبان 89 - علی داودی - - علی داودی. در این شرایط مادر من که خیلی دامادش را دوست داشت به طور پنهانی بیشتر شب ها سهراب را برای شام به خانه مان دعوت می کرد و ما حتی یک بار هم بدون اطلاع خانواده شوهرم و به طور کاملا پنهانی درمان این بیماری نیازی به جراحی ندارد و به راحتی با خوردن دارو نهایتاً به مدت دو هفته بهبود می‌یابد.

پیچ و خم های ثبت ایده تا تولید ثروت - سیناپرس

31 ژانويه 2015 خود دارد و در سطح ستادی دارای معاونت های »پژوهش و فناوری«. و »برنامه ریزی و مالی« است. در کنار این دو معاونت، مرکز حمایت. از مخترعان، مبتکران که در ارتباط با 7000 نخبه و مخترع بسیجی. است ، قرار دارد. سازمان بسیج علمی از اختراعات و ایده ها حمایتی هم می کند؟ فردی که یک طرح را به ثمر می رسانددر مراکز رشد پارک های.

مادران پارک لاله ایران: June 2011

منصوره بهکیش از حامیان مادران عزادار (مادران پارک لاله) ساعت 8 شب روز یکشنبه 22 خرداد به همراه چند تن دیگر در تقاطع خیابان یوسف آباد و فاطمی تهران شناسایی، دستگیر و پس از انتقال به پلیس امنیت، به عنوان مورد خاص به زندان اوین منتقل شد. وی در آخرین تماس با خانواده اش، اظهار داشته است که در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود.

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - شرکت مخابرات استان تهران

پدر بنده 32 سال در مخابرات مشغول به کار بوده اند. با توجه به کمبود نیرو شدید در منطقه دو به هیچ عنوان اجازه رهایی از امور مشترکین را به ما نمیدهندولی دوستانی از مناطق دیگر در ساختمان شاهد به صورت مامور مشغول به کار .. اما گاهی اوقات، شما اینکار را انجام نمی‌دهید و متوجه می‌شوید بدون تخصص هم توانسته‌اید از پس حل این مشکل برآیید.

آیا از جوانی خود راضی هستید؟ - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران ...

1 جولای 2012 الان دارم از 24 ساعات 18 ساعت بکوب کار می کنم وو خوب هم در می ارم . خدار و شکر اما دستشون درد نکنه دو برابر دارم پس می دم به این و اون اره بدهکاری سر چی ؟ سر اجاره محل کار سر نداشتن سر اینکه می خوای وام بگیری 5 میلیون باید 9 میلیون پس بدی با 100 تا ضامن که ندارم سیر شدم از همه چیز و همه کس تازه من به دیده 

گفت وگوی خبرآنلاین با مردی که 32 سال قبل در 12 فروردین خاطره ساز شد

1 آوريل 2011 مجله نوروز > سیاست - بار اول که به او تلفن زدم تا آدرس منزلش را بگیرم همان صدای سال 57 پاسخ داد، البته کمی پیرتر شده بود. محمود عزیزی:روستای دو سال بعد از انقلاب،سربدار ازدواج می کند و درهمان زمان قابی از عکس امام خمینی (ره) را به قیمت 500 تومان خریداری می کند که در عین حال، ساعت هم هست. قابی که حالا گوشه 

مصاحبه ها - nadia-angomans Jimdo-Page! - نادیه انجمن

آشنایی من با جوانب هنر طنز نویسی و شاعری داکتر طهماس باعث گردید تا ایشان نزد من نه تنها به حیث یک ژورنالیست محترم و اما هم به حیث دوست فرهنگی گرامی کسب موقف با ژورنالیست مصاحبه کردن معمول نیست و همصحبت شدن با طنزنویس و شاعر دقت دو چندان را ایجاب میکند. 32 سال قبل از آکادمی پولیس به درجۀ لیسانس فارغ شدم.

BE EBARATE MA - Hazl

فدوی هم مثل شما خوانندگان محترم ضد انقلاب در خبرها دید که برادر " حکمت الله قربانی رایزن اول سفارت ایران در برازیلیا به اتهام آزار جنسی کودکان در استخر باشگاه . خبرآنلاین، موسی قربانی عضو این فراکسیون در بازخوانی خاطراتش از دوران نمایندگی در مجلس این دیدارها اشاره کرد و گفت: نوروز 89 با روحانیون مجلس در 30 فروردین خدمت  

محمد کرمی - شرکت ملی گاز

25 نوامبر 2017 بنام خدا. معرفی و سابقه ی فعالیت ها اینجانب محمد کرمی هستم، در آبان ماه سال 1362 در شرکت ملّی نفت ایران در واحد خطوط لوله و مخابرات مشغول به کار شدم و 32 سال سابقه کار با مدرک دیپلم بازرگانی دارم و دو فرزند دارم. آخرین سمت من کارشناس ارشد فنی حوزه مدیریت عامل است. در سال 1362 بعنوان بایگان به استخدام شرکت 

آمادگی سازمان بنادر برای نصب تجهیزات ایمنی بر روی شناورهای صیادی

گاز جهان، اين توانايی را در همه ی سال های. پس از پیروزی انقالب اســالمی داشته است. كه در كنار نفت همواره محصول استراتژيک. ديگری برای عرضه داشته باشد. در 32 سال . مترمکعب خواهد رساند.« اين كارشــناس صنعت ال ان جی، به افزايش. نــاوگان دريايی حمل ال ان جی اشــاره كرد و. افــزود: »با توجه به رشــد 15 تا 20 درصدی. واردات ال ان جــی در 

بهنام

اسلام در كشمير از همان روز اول توسط فارسي تبليغ شد و به اين ترتيب هم عقيده انقلابي اسلام و هم زبان شيرين فارسي به يك وقت وارد خطه كشمير شدند و تقريباً 23 سال بعد شخصي به نام شاه مير كه . شيخ احمد در آغاز مي‌گويد: اما بعد اضعف عبادالله احقر فقيرالله احمد چاگلي كامراجي مي‌گويد كه اين رساله سلطانيه مرتب بر دو فصل است6 .

بیمه اتوموبیل ( شخص ثالث ) - معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی ...

29 نوامبر 2015 هر زمان خسارتی اتفاق افتاده و بیمه گذار مبلغ خسارت و یا تعمیر اتومبیل را از شرکت بیمه دریافت نماید موظف است پس از تعمیر اتومبیل مورد بیمه را به رؤیت کارشناس بیمه گر در یک تصادف اتومبیل مقصر هم دارای بیمه بدنه و هم دارای بیمه شخص ثالث می باشد آیا امکان پرداخت هر دو خسارت توسط بیمه بدنه می باشد؟

January 22, 2005 - Harmony Talk

31 ژانويه 2005 خوب به هر حال سازهای مضرابی تکنیکهای مضرابیشون شبیه به هم هست، چون فیزیک سازها متفاوت هستش خوب مسلما" نوع مکانیسم اجرا فرق داره مثلا" همون .. بیشترین فاصله زمانی بین دریافت دو جایزه متعلق به گروه بیتلز برای بهترین اجرای گروهی یا دونفره موسیقی پاپ، با 32 سال فاصله در سالهای 65 و 97 است.

از فرزاد ناظم چه میدانید؟ - اخبار ایران و جهان - BLOGFA

19 مارس 2011 برای من که به شخصه سال 89 خاطرات بد زیادی داشت، از قلبی پدرم درست در آغازین روزهای سال تا فوت پدربزرگ خانومم در دیماه و خیلی چیزای شخصی دیگه که جای نمودار گرافیکی خیلی جالب و ساده، کافیه اول نام یک کشور و بعد هم نام یک کشور دیگه رو انتخاب کنید تا نمودار مقایسه ی این دو کشور رو رسم کنه، خیلی ساده و 

Articles | Bukhara We | Page 2

8 فوریه 2018 این آثار بی شک برگرفته از فکر خلاّق او، متأثر از ادبیات غنی کلاسیک فارسی، روسی و اروپایی و نمایانگر حب و بغض مؤلف به دو حکومت بلشویستی شوروی . او در اين ترور برادرش سراج الدين را از دست داد، پس آثاری در اين زمينه به چاپ رساند كه كتاب‌هاي تاريخ اميران منغيتيه بخارا، جلادان بخارا ، عصيان مقنع و تاریخ 

مصاحبه با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور - انجمن انفورماتیک ایران

به عنوان معلمی که پس ازسال‌ها تدریس کماکان عاشقانه این حرفه را، به علت آنچه که از نسل‌های مختلف دانشجویان مستمرا می‌آموزم، دوست دارم، دو دهه است برای رفع این ایرادات می‌کوشم و فکر نمی‌کنم کاملاً موفق شده باشم اما آرزو دارم پیش از پایان ایام معلمی، اندکی در رفع این ایرادات موفق شوم و با این آرزوست که کماکان تلاش می‌کنم.

گفتنی های لازم و ضروری در باره ی : کتاب « رها در باد - sapidadam

ناسره در تاریخ جنبش انقالبی و مبارزات سیاسی نیروهای میهن دوست ، ترقیخواه و مدافع پیشرفت- ترقی. و عدالت .. یکجا با مردها برای دفن یک مرده تا گورستان برود و شاهد به هم آمدن زمین و فروپوشاندن پیکر بی جان. در زیر خاک باشد 1358 هجری، در بهار آزادی، پس از پیروزی انقالب بهمن ، پس از گذشت 32 سال مهاجرت به تهران. بازگشتیم 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
بیمه ,دوست ,نوروز ,شرکت ,خیلی ,ساعت ,محمد کرمی ,مخابرات مشغول ,پیروزی انقالب ,تعمیر اتومبیل ,بیمه بدنه

نوروز 89 دو دوست را پس از 32سال به هم رساند

یا راهی خواهندیافت یا راهی خواهند ساخت - انجمن شرکتهای راهسازی ایران

89 / 2 / 1 - 7824 مــورد تاییــد. اداره کل ســازمانهای کارگــری و. کارفرمایی قرار گرفته است. ایران را دوست بداریم. آرمان ، رسالت و اهداف انجمن شرکتهای راه سازی ایران بودند ) مانند شرکت سیتک( هم ترکیه ایها که. مشخص کرده بودند فقط شرکتهاي خصوصي. باید این مســئولیت را به عهــده بگیرند. پس. سیاست هاي حمایتي این دولت ها معلوم 

"فدائیان عدالت" یک جمع جهادی کوچک با کارنامه‌ای بزرگ | پایگاه اطلاع ...

11 جولای 2012 روزانه مي بينيد بچه بايد يك ساعت، دو ساعت برود و يك ساعت، دوساعت برگردد، از لحاظ دبير كه اصلا صحبتش را نكنید، دبيرهاي كه دارند سرباز معلم اند و اي كاش سرباز . از همان زمان به صورت جدی شروع شد ولی خب قبل از 89 گه گاهی از این فعالیت ها داشتیم، الان هم عیدهای نوروز قطعی شده و هر عید می آییم، برای خدمات دهی و 

آثار و تبعات ده‌گانه فتنه 88 بر جمهوری اسلامی ایران+ عکس - شیرازه

31 دسامبر 2015 اما شیرینی این پیروزی بزرگ دیری نپایید و بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات ، اعتراض به نتیجه و عدم تمکین به قانون برخی کاندیداها و احزاب .. برای اولین بار در طول بیش از 32 سال که از پیروزی انقلاب می‌گذشت، تمامی دشمنان زخم‌خورده نظام اعم از داخلی و خارجی و حتی برخی کشورها، علناً وارد این فتنه شدند، تا به 

یــاران را چه شد؟

به این دو بهانه این شعر را میآورم تا خوانندگان خود قضاوت کنند که آیا آنچه این دوست فرزانه و باسوادم از ناق دل، تو گویی ترانه مینوازد واقعا "معر"است. . دکتر علایی که قبل از انقلاب اسلامی مقطع تحصیلی لیسانس خود را در رشته ی مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز به پایان رسانده بود، پس از جنگ تحمیلی با شرکت در کنکور سراسری 

روزنامه نگاری - وقت‌کُشی

1 آگوست 2013 شاید شما هم از کسانی باشید که سفر به اردبیل در تعطیلات نوروزی را سفری جسورانه می‌دانند و اعتقاد دارند سرمای هوا در این فصل سال در اردبیل از لذت یک سفر نوروزی خوب خواهد کاست. باید به پس از یک آب تنی یکی دو ساعته در گاومیش گلی حسابی گرسنه می‌شوید و نیاز به یک وعده‌ی غذایی پر و پیمان دارید. پیشنهاد 

در این محله همه آینه ها را شکستند ما زنده ایم! + عکس | رکنا

18 جولای 2017 بعد هم رفتم بهکده رضوی » عزت هجده ساله بود که رفت بهکده رضوی:« با سی تومان پول و یک پتو رفتم بهکده. بعد دیدم آنجا یک بیابان است، هنوز ساختمان نداشت دو سه ماه در چادر ماندم بعد برگشتم مشهد آن موقع فرانسوی‌ها آنجا بودند به مریض‌ها می‌رسیدند. » گزارشی تکان‌دهنده از شهرک جذامی‌های مشهد. عزت وقتی برگشت مشهد، 

69 بنادر عربي نبض بازار منطقه را به دست گرفته ... - روزنامه جهان صنعت

رساند. اين تابلوها كه تابلوهاي پيام متغير هستند مي توانند كمك كنند وضعيت جاده ها را به اطالع. مردم برسانيم. در سوي ديگر هم حدود شش استان را به مركز مدرن راه هاي كشور مجهز كرديم كه تا پايان سال 89. به 18 استان مي رسد يعني اطالعات از طريق فيبرنوري و ماهواره از جاده ها چه در زمستان، تابستان و. چه نوروز وارد مركز مي شود و مردم مي توانند با 

یادداشت اصغر فرهادی برای محمدرضا شجریان - فرارو

31 آگوست 2016 سه‌هفته‌ای تا هفتادوششمین زادروز خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان، باقی مانده و از نوروز تا امروز، قلب «دلشدگان»ش هم نبض احوالات اوست؛ اویی که آوای دل» به گوش معشوق رسانده و «سرّ عشق» بر ما گشوده، «انتظار دل» می‌کشند تا «شب وصل» دیگربار فرا رسد و این «آرام جان» از سفر طولانی‌اش، به سلامت و سرخوشی 

حقوق‌دان روی خط - فرارو

5 مه 2012 دنبال معرفي مال متعلق به طرف مقابل باشيد تا اينكه پس از معرفي مال دادگاه اقدام به توقيف كند و اگر هم مال نداشته باشد حكم جلب او را بگيريد . پس به طور كل وصول چكي كه كيفري قلمداد شود راحت تر است.حال اينكه كدام چك داراي وصف حقوقي يا كيفري است را بايد به قانون صدور چك رجوع و مطالعه كرد.به عنوان مثال چكي كه 

طاق - سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

لفي خس ر« قرار گيريم، پس بياييم اندكي در سالي كه گذشت و كارنامه اندوخته هايمان در. اين يكسال .. من هر نوروز غمگين مي شوم كه چرا رخت و خانه تكانديم اما معماري هايمان نزديك به صدسال است كه به نوروز، حيات و انديشه و جانشان نو نمي شود و. مهندسي ما ، خانه .. و هم نظام مهندسی بايد زمينه اين تعامل دو سويه را فراهم كند و من تصور. می كنم در 

آبان 89 - علی داودی

21 نوامبر 2010 آبان 89 - علی داودی - - علی داودی. در این شرایط مادر من که خیلی دامادش را دوست داشت به طور پنهانی بیشتر شب ها سهراب را برای شام به خانه مان دعوت می کرد و ما حتی یک بار هم بدون اطلاع خانواده شوهرم و به طور کاملا پنهانی درمان این بیماری نیازی به جراحی ندارد و به راحتی با خوردن دارو نهایتاً به مدت دو هفته بهبود می‌یابد.

پیچ و خم های ثبت ایده تا تولید ثروت - سیناپرس

31 ژانويه 2015 خود دارد و در سطح ستادی دارای معاونت های »پژوهش و فناوری«. و »برنامه ریزی و مالی« است. در کنار این دو معاونت، مرکز حمایت. از مخترعان، مبتکران که در ارتباط با 7000 نخبه و مخترع بسیجی. است ، قرار دارد. سازمان بسیج علمی از اختراعات و ایده ها حمایتی هم می کند؟ فردی که یک طرح را به ثمر می رسانددر مراکز رشد پارک های.

مادران پارک لاله ایران: June 2011

منصوره بهکیش از حامیان مادران عزادار (مادران پارک لاله) ساعت 8 شب روز یکشنبه 22 خرداد به همراه چند تن دیگر در تقاطع خیابان یوسف آباد و فاطمی تهران شناسایی، دستگیر و پس از انتقال به پلیس امنیت، به عنوان مورد خاص به زندان اوین منتقل شد. وی در آخرین تماس با خانواده اش، اظهار داشته است که در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود.

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - شرکت مخابرات استان تهران

پدر بنده 32 سال در مخابرات مشغول به کار بوده اند. با توجه به کمبود نیرو شدید در منطقه دو به هیچ عنوان اجازه رهایی از امور مشترکین را به ما نمیدهندولی دوستانی از مناطق دیگر در ساختمان شاهد به صورت مامور مشغول به کار .. اما گاهی اوقات، شما اینکار را انجام نمی‌دهید و متوجه می‌شوید بدون تخصص هم توانسته‌اید از پس حل این مشکل برآیید.

آیا از جوانی خود راضی هستید؟ - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران ...

1 جولای 2012 الان دارم از 24 ساعات 18 ساعت بکوب کار می کنم وو خوب هم در می ارم . خدار و شکر اما دستشون درد نکنه دو برابر دارم پس می دم به این و اون اره بدهکاری سر چی ؟ سر اجاره محل کار سر نداشتن سر اینکه می خوای وام بگیری 5 میلیون باید 9 میلیون پس بدی با 100 تا ضامن که ندارم سیر شدم از همه چیز و همه کس تازه من به دیده 

گفت وگوی خبرآنلاین با مردی که 32 سال قبل در 12 فروردین خاطره ساز شد

1 آوريل 2011 مجله نوروز > سیاست - بار اول که به او تلفن زدم تا آدرس منزلش را بگیرم همان صدای سال 57 پاسخ داد، البته کمی پیرتر شده بود. محمود عزیزی:روستای دو سال بعد از انقلاب،سربدار ازدواج می کند و درهمان زمان قابی از عکس امام خمینی (ره) را به قیمت 500 تومان خریداری می کند که در عین حال، ساعت هم هست. قابی که حالا گوشه 

مصاحبه ها - nadia-angomans Jimdo-Page! - نادیه انجمن

آشنایی من با جوانب هنر طنز نویسی و شاعری داکتر طهماس باعث گردید تا ایشان نزد من نه تنها به حیث یک ژورنالیست محترم و اما هم به حیث دوست فرهنگی گرامی کسب موقف با ژورنالیست مصاحبه کردن معمول نیست و همصحبت شدن با طنزنویس و شاعر دقت دو چندان را ایجاب میکند. 32 سال قبل از آکادمی پولیس به درجۀ لیسانس فارغ شدم.

BE EBARATE MA - Hazl

فدوی هم مثل شما خوانندگان محترم ضد انقلاب در خبرها دید که برادر " حکمت الله قربانی رایزن اول سفارت ایران در برازیلیا به اتهام آزار جنسی کودکان در استخر باشگاه . خبرآنلاین، موسی قربانی عضو این فراکسیون در بازخوانی خاطراتش از دوران نمایندگی در مجلس این دیدارها اشاره کرد و گفت: نوروز 89 با روحانیون مجلس در 30 فروردین خدمت  

محمد کرمی - شرکت ملی گاز

25 نوامبر 2017 بنام خدا. معرفی و سابقه ی فعالیت ها اینجانب محمد کرمی هستم، در آبان ماه سال 1362 در شرکت ملّی نفت ایران در واحد خطوط لوله و مخابرات مشغول به کار شدم و 32 سال سابقه کار با مدرک دیپلم بازرگانی دارم و دو فرزند دارم. آخرین سمت من کارشناس ارشد فنی حوزه مدیریت عامل است. در سال 1362 بعنوان بایگان به استخدام شرکت 

آمادگی سازمان بنادر برای نصب تجهیزات ایمنی بر روی شناورهای صیادی

گاز جهان، اين توانايی را در همه ی سال های. پس از پیروزی انقالب اســالمی داشته است. كه در كنار نفت همواره محصول استراتژيک. ديگری برای عرضه داشته باشد. در 32 سال . مترمکعب خواهد رساند.« اين كارشــناس صنعت ال ان جی، به افزايش. نــاوگان دريايی حمل ال ان جی اشــاره كرد و. افــزود: »با توجه به رشــد 15 تا 20 درصدی. واردات ال ان جــی در 

بهنام

اسلام در كشمير از همان روز اول توسط فارسي تبليغ شد و به اين ترتيب هم عقيده انقلابي اسلام و هم زبان شيرين فارسي به يك وقت وارد خطه كشمير شدند و تقريباً 23 سال بعد شخصي به نام شاه مير كه . شيخ احمد در آغاز مي‌گويد: اما بعد اضعف عبادالله احقر فقيرالله احمد چاگلي كامراجي مي‌گويد كه اين رساله سلطانيه مرتب بر دو فصل است6 .

بیمه اتوموبیل ( شخص ثالث ) - معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی ...

29 نوامبر 2015 هر زمان خسارتی اتفاق افتاده و بیمه گذار مبلغ خسارت و یا تعمیر اتومبیل را از شرکت بیمه دریافت نماید موظف است پس از تعمیر اتومبیل مورد بیمه را به رؤیت کارشناس بیمه گر در یک تصادف اتومبیل مقصر هم دارای بیمه بدنه و هم دارای بیمه شخص ثالث می باشد آیا امکان پرداخت هر دو خسارت توسط بیمه بدنه می باشد؟

January 22, 2005 - Harmony Talk

31 ژانويه 2005 خوب به هر حال سازهای مضرابی تکنیکهای مضرابیشون شبیه به هم هست، چون فیزیک سازها متفاوت هستش خوب مسلما" نوع مکانیسم اجرا فرق داره مثلا" همون .. بیشترین فاصله زمانی بین دریافت دو جایزه متعلق به گروه بیتلز برای بهترین اجرای گروهی یا دونفره موسیقی پاپ، با 32 سال فاصله در سالهای 65 و 97 است.

از فرزاد ناظم چه میدانید؟ - اخبار ایران و جهان - BLOGFA

19 مارس 2011 برای من که به شخصه سال 89 خاطرات بد زیادی داشت، از قلبی پدرم درست در آغازین روزهای سال تا فوت پدربزرگ خانومم در دیماه و خیلی چیزای شخصی دیگه که جای نمودار گرافیکی خیلی جالب و ساده، کافیه اول نام یک کشور و بعد هم نام یک کشور دیگه رو انتخاب کنید تا نمودار مقایسه ی این دو کشور رو رسم کنه، خیلی ساده و 

Articles | Bukhara We | Page 2

8 فوریه 2018 این آثار بی شک برگرفته از فکر خلاّق او، متأثر از ادبیات غنی کلاسیک فارسی، روسی و اروپایی و نمایانگر حب و بغض مؤلف به دو حکومت بلشویستی شوروی . او در اين ترور برادرش سراج الدين را از دست داد، پس آثاری در اين زمينه به چاپ رساند كه كتاب‌هاي تاريخ اميران منغيتيه بخارا، جلادان بخارا ، عصيان مقنع و تاریخ 

مصاحبه با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور - انجمن انفورماتیک ایران

به عنوان معلمی که پس ازسال‌ها تدریس کماکان عاشقانه این حرفه را، به علت آنچه که از نسل‌های مختلف دانشجویان مستمرا می‌آموزم، دوست دارم، دو دهه است برای رفع این ایرادات می‌کوشم و فکر نمی‌کنم کاملاً موفق شده باشم اما آرزو دارم پیش از پایان ایام معلمی، اندکی در رفع این ایرادات موفق شوم و با این آرزوست که کماکان تلاش می‌کنم.

گفتنی های لازم و ضروری در باره ی : کتاب « رها در باد - sapidadam

ناسره در تاریخ جنبش انقالبی و مبارزات سیاسی نیروهای میهن دوست ، ترقیخواه و مدافع پیشرفت- ترقی. و عدالت .. یکجا با مردها برای دفن یک مرده تا گورستان برود و شاهد به هم آمدن زمین و فروپوشاندن پیکر بی جان. در زیر خاک باشد 1358 هجری، در بهار آزادی، پس از پیروزی انقالب بهمن ، پس از گذشت 32 سال مهاجرت به تهران. بازگشتیم 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
بیمه ,دوست ,نوروز ,شرکت ,خیلی ,ساعت ,محمد کرمی ,مخابرات مشغول ,پیروزی انقالب ,تعمیر اتومبیل ,بیمه بدنه

59 گفتمان دینی در بندرگز برگزار شد

گفتمان ديني غدير آئينه ولايت در دبيرستان مرحوم بشارتي بندرگز ...

16 نوامبر 2011 گفتمان ديني غدير آئينه ولايت در دبيرستان مرحوم بشارتي بندرگز برگزار شد. بمناست عيد سعيد غدير خم مراسم گفتمان ديني غدير آئينه ولايت با حضور دانش آموزان دردبيرستان مرحوم بشارتي شهرستان بندرگز برگزار شد . به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي گلستان حجت الاسلام علي مصيبي روحاني 

گفتمان ديني بررسي آسيبهاي اجتماعي در مسجد جامع روستاي کارکنده ...

16 مارس 2013 گفتمان ديني بررسي آسيبهاي اجتماعي در مسجد جامع روستاي کارکنده بندرگز. به همت اداره تبليغات اسلامي گفتمان ديني بررسي آسيب هاي اجتماعي با حضور نمازگزاران برادر و خواهر در مسجد جامع روستاي کارکنده برگزار شد . به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان گلستان ، حجت الاسلام شعبان کشير 

برگزاري مراسم گفتمان ديني در بندرگز - سازمان تبليغات اسلامي

2 مه 2013 برگزاري مراسم گفتمان ديني در بندرگز. بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) گفتمان ديني فاطمه (سلام الله عليها) الگوي زنان عالم با همکاري اداره تبليغات اسلامي و اداره بهزيستي در مهد کودک بهار گز غربي برگزار شد . به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان گلستان کلثوم اميري مسئول 

گفتمان دینی - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

گفتمان دینی «بانوان و جامعه» در نقده برگزار شد. رئیس اداره تبلیغات اسلامی نقده، از برگزاری گفتمان دینی با موضوع «بانوان و جامعه» در این شهرستان خبر داد. ۱۳۹۶-۱۲- ۲۸ ۰۰:۰۲ · گفتمان دینی 

ایرنا - 410 گفتمان دینی در سیستان و بلوچستان برگزار شد

8 مارس 2018 زاهدان - ایرنا - مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: 410 گفتمان دینی امسال در جمع بیش از 12هزار دانش آموز مدارس شهرستان های مختلف این استان برگزار شد.

گفتمان دینی عفاف و حجاب در رباط کریم برگزار شد - خبرگزاری مهر ...

12 دسامبر 2017 رباط کریم- دبیر اجرایی گفتمان های دینی تبلیغات اسلامی رباط کریم از برگزاری گفتمان دینی عفاف و حجاب در مدرسه بانوسلیمی در این شهرستان خبر داد.

15 گفتمان دینی عفاف و حجاب در دلفان برگزار شد - اخبار تسنیم ...

17 ژانويه 2018 حجت‌الاسلام‌ علی شاهیوندی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در دلفان، اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان با توجه به رسالتی که در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر عهده دارد در سال 96، 15 گفتمان دینی با موضوع عفاف و حجاب در مدارس و دانشگاه های دلفان برگزار کرده که تا پایان سال نیز این روند ادامه دارد.


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
گفتمان ,برگزار ,دینی ,ديني ,اداره ,بندرگز ,گفتمان ديني ,گفتمان دینی ,تبليغات اسلامي ,تبلیغات اسلامی ,دینی عفاف ,غدير آئينه ولايت ,جامع روستاي کا

59 گفتمان دینی در بندرگز برگزار شد

گفتمان ديني غدير آئينه ولايت در دبيرستان مرحوم بشارتي بندرگز ...

16 نوامبر 2011 گفتمان ديني غدير آئينه ولايت در دبيرستان مرحوم بشارتي بندرگز برگزار شد. بمناست عيد سعيد غدير خم مراسم گفتمان ديني غدير آئينه ولايت با حضور دانش آموزان دردبيرستان مرحوم بشارتي شهرستان بندرگز برگزار شد . به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي گلستان حجت الاسلام علي مصيبي روحاني 

گفتمان ديني بررسي آسيبهاي اجتماعي در مسجد جامع روستاي کارکنده ...

16 مارس 2013 گفتمان ديني بررسي آسيبهاي اجتماعي در مسجد جامع روستاي کارکنده بندرگز. به همت اداره تبليغات اسلامي گفتمان ديني بررسي آسيب هاي اجتماعي با حضور نمازگزاران برادر و خواهر در مسجد جامع روستاي کارکنده برگزار شد . به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان گلستان ، حجت الاسلام شعبان کشير 

برگزاري مراسم گفتمان ديني در بندرگز - سازمان تبليغات اسلامي

2 مه 2013 برگزاري مراسم گفتمان ديني در بندرگز. بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) گفتمان ديني فاطمه (سلام الله عليها) الگوي زنان عالم با همکاري اداره تبليغات اسلامي و اداره بهزيستي در مهد کودک بهار گز غربي برگزار شد . به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان گلستان کلثوم اميري مسئول 

گفتمان دینی - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

گفتمان دینی «بانوان و جامعه» در نقده برگزار شد. رئیس اداره تبلیغات اسلامی نقده، از برگزاری گفتمان دینی با موضوع «بانوان و جامعه» در این شهرستان خبر داد. ۱۳۹۶-۱۲- ۲۸ ۰۰:۰۲ · گفتمان دینی 

ایرنا - 410 گفتمان دینی در سیستان و بلوچستان برگزار شد

8 مارس 2018 زاهدان - ایرنا - مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: 410 گفتمان دینی امسال در جمع بیش از 12هزار دانش آموز مدارس شهرستان های مختلف این استان برگزار شد.

گفتمان دینی عفاف و حجاب در رباط کریم برگزار شد - خبرگزاری مهر ...

12 دسامبر 2017 رباط کریم- دبیر اجرایی گفتمان های دینی تبلیغات اسلامی رباط کریم از برگزاری گفتمان دینی عفاف و حجاب در مدرسه بانوسلیمی در این شهرستان خبر داد.

15 گفتمان دینی عفاف و حجاب در دلفان برگزار شد - اخبار تسنیم ...

17 ژانويه 2018 حجت‌الاسلام‌ علی شاهیوندی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در دلفان، اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان با توجه به رسالتی که در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر عهده دارد در سال 96، 15 گفتمان دینی با موضوع عفاف و حجاب در مدارس و دانشگاه های دلفان برگزار کرده که تا پایان سال نیز این روند ادامه دارد.


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
گفتمان ,برگزار ,دینی ,ديني ,اداره ,بندرگز ,گفتمان ديني ,گفتمان دینی ,تبليغات اسلامي ,تبلیغات اسلامی ,دینی عفاف ,غدير آئينه ولايت ,جامع روستاي کا

آیت الله یزدی:همت و کار مضاعف روندتوسعه ایران اسلامی راسریع ترمی کند

حوزه نیوز :پاسخ آیت الله یزدی به گستاخی یکی از نویسندگان

22 فوریه 2018 آیت الله یزدی با بیان این مطلب که برخی به دنبال اشکال بوده و با اشاره به گستاخی یکی از نویسندگان درباره علمای صدر اسلام، ابراز داشت: شمای نویسنده چطور جرأت علمای صدر اسلام گیج بوده اند؛ شما گیج هستی که نمی فهمی اسرائیل با عربستان سعودی قرارداد بسته و ائتلاف دارد تا جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند.

آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد - آپارات

11 مارس 2015 آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی. آپارات کودک. آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان. آپارات در موبایل Windows, Android, iOS. مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

آپارات - آیت الله محمد یزدی

سرویس هایی دیگر از آپارات فیلیمو. آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی. آپارات کودک. آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان. آپارات در موبایل Windows, Android, iOS. مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن 

خشت خام نوبت هجدهم گفتگوی حسین دهباشی با آیت الله محمد یزدی ...

17 فوریه 2017 محمد یزدی (زادهٔ ۱۰ تیر ۱۳۱۰ در اصفهان) عضو شورای نگهبان، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، نمایندهٔ استان تهران در دومین، سومین و چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نماینده اولین و دومین دوره مجلس شورای اسلامی است/ « حسین دهباشی» (م. ۲۷ خرداد ۱۳۵۰، تهران) تاریخ‌پژوه و مستندساز، مدیر پروژه 

آ‌یت‌الله یزدی خبر داد نامه جامعه مدرسین به رئیس جمهور و تذکر درباره ...

7 فوریه 2018 رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از ارسال نامه این نهاد عالی حوزوی به رئیس جمهور و تذکر درباره مشکلات کشور و ضرورت رسیدگی به آ‌ن ها خبر داد.


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
آپارات ,یزدی ,الله ,فیلم ,آرشیو ,رئیس ,محمد یزدی ,الله یزدی ,جامعه مدرسین ,الله محمد ,اشخاص حقیقی ,توسط اشخاص حقیقی ,آپارات هیچگونه مسئولیتی ,مسئ

آیت الله یزدی:همت و کار مضاعف روندتوسعه ایران اسلامی راسریع ترمی کند

حوزه نیوز :پاسخ آیت الله یزدی به گستاخی یکی از نویسندگان

22 فوریه 2018 آیت الله یزدی با بیان این مطلب که برخی به دنبال اشکال بوده و با اشاره به گستاخی یکی از نویسندگان درباره علمای صدر اسلام، ابراز داشت: شمای نویسنده چطور جرأت علمای صدر اسلام گیج بوده اند؛ شما گیج هستی که نمی فهمی اسرائیل با عربستان سعودی قرارداد بسته و ائتلاف دارد تا جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند.

آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد - آپارات

11 مارس 2015 آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی. آپارات کودک. آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان. آپارات در موبایل Windows, Android, iOS. مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

آپارات - آیت الله محمد یزدی

سرویس هایی دیگر از آپارات فیلیمو. آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی. آپارات کودک. آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان. آپارات در موبایل Windows, Android, iOS. مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن 

خشت خام نوبت هجدهم گفتگوی حسین دهباشی با آیت الله محمد یزدی ...

17 فوریه 2017 محمد یزدی (زادهٔ ۱۰ تیر ۱۳۱۰ در اصفهان) عضو شورای نگهبان، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، نمایندهٔ استان تهران در دومین، سومین و چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نماینده اولین و دومین دوره مجلس شورای اسلامی است/ « حسین دهباشی» (م. ۲۷ خرداد ۱۳۵۰، تهران) تاریخ‌پژوه و مستندساز، مدیر پروژه 

آ‌یت‌الله یزدی خبر داد نامه جامعه مدرسین به رئیس جمهور و تذکر درباره ...

7 فوریه 2018 رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از ارسال نامه این نهاد عالی حوزوی به رئیس جمهور و تذکر درباره مشکلات کشور و ضرورت رسیدگی به آ‌ن ها خبر داد.


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
آپارات ,یزدی ,الله ,فیلم ,آرشیو ,رئیس ,محمد یزدی ,الله یزدی ,جامعه مدرسین ,الله محمد ,اشخاص حقیقی ,توسط اشخاص حقیقی ,آپارات هیچگونه مسئولیتی ,مسئ

35دفتراطلاع رسانی گردشگری ایران در کشورهای مختلف ایجاد می شود

تاریخچه گردشگری - میراث فرهنگی استان اصفهان

تاریخچه گردشگری در ایران و جهان. تاریخچة گردشگری. پدیدة گردشگری ریشه در حرکت و جابه جایی دارد و تحرک بخش لاینفک زندگی انسانهاست. از این رو می توان گفت قدیمیترین اشکال گردشگری که در اروپا بسیار رایج بوده، مسافرتهای اشراف و شاهزاده‌های جوان بوده است که به منظور آشنایی با شیوه‌های مختلف حکومت و زندگی مردم به نقاط 

آمار رسمی توریسم روسیه حاکی از تراز منفی گردشگری ایران با این ...

28 ژانويه 2018 سرپوش اجتماعی - به گزارش دنیای اقتصاد، چندی است خبرهایی مبنی بر لغو روادید بین ایران و روسیه شنیده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند منجر به افزایش گردشگران خارجی ایران شود و حتی برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ امری که با توجه به روابط سیاسی مناسب بین ایران و روسیه هم امکان‌پذیر به نظر می‌رسد. در راستای 

ولخرج ترین گردشگران دنیا از چه کشورهایی هستند؟ - الی گشت

17 آوريل 2017 در گزارشی که سایت سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در مورد توریست های سال ۲۰۱۶ داشته است مقدار هزینه ای که گردشگران کشورهای مختلف در سفرهای خود داشته اند ارزیابی شده و فهرستی از ولخرج ترین گردشگران دنیا ارائه شده است. اگر می خواهید بدانید چه کشورهایی در صدر این فهرست هستند در ادامه الی گشت را همراهی 

مسئله گردشگری : تصویر ذهنی نادرست از ایران در گردشگران خارجی (T-5 ...

16 فوریه 2018 تبلیغات نادرست برخی رسانه های بین المللی تصویر اشتباهی را از کشور و ملت ایران به جهان به ویژه ساکنان کشورهای غربی نشان داده است تا حدی که در اذهان آنان، ایران یک مقصد این در حالی است که هر گردشگر خارجی که به ایران مسافرت می کند به سرعت متوجه ی اختلاف ۱۸۰ درجه ای تبلیغات رسانه ها با واقعیت ها می شود.

ایران : بهترین مقصد گردشگران - Parstoday

ایران به دلیل پیشینه تاریخی، تنوع جغرافیایی، قومی و فرهنگی، دیدنی های متنوعی دارد که بازدید از آن ها می تواند هر گردشگر را با هر ذوق، علاقه، سن و ملیتی که. کرد ایران در زمینه هزینه‌های گردشگری، ارزان‌ترین مقصد گردشگری جهان است و سفر به کشورهایی مانند مصر، مالزی، روسیه، ترکیه، یونان، اسپانیا، ایالات‌متحده، فرانسه و ایتالیا 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
گردشگری ,گردشگران ,کشورهای ,مقصد ,کشورهایی ,خارجی ,گردشگران دنیا ,کشورهای مختلف ,ترین گردشگران ,ولخرج ترین ,گردشگران خارجی

35دفتراطلاع رسانی گردشگری ایران در کشورهای مختلف ایجاد می شود

تاریخچه گردشگری - میراث فرهنگی استان اصفهان

تاریخچه گردشگری در ایران و جهان. تاریخچة گردشگری. پدیدة گردشگری ریشه در حرکت و جابه جایی دارد و تحرک بخش لاینفک زندگی انسانهاست. از این رو می توان گفت قدیمیترین اشکال گردشگری که در اروپا بسیار رایج بوده، مسافرتهای اشراف و شاهزاده‌های جوان بوده است که به منظور آشنایی با شیوه‌های مختلف حکومت و زندگی مردم به نقاط 

آمار رسمی توریسم روسیه حاکی از تراز منفی گردشگری ایران با این ...

28 ژانويه 2018 سرپوش اجتماعی - به گزارش دنیای اقتصاد، چندی است خبرهایی مبنی بر لغو روادید بین ایران و روسیه شنیده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند منجر به افزایش گردشگران خارجی ایران شود و حتی برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ امری که با توجه به روابط سیاسی مناسب بین ایران و روسیه هم امکان‌پذیر به نظر می‌رسد. در راستای 

ولخرج ترین گردشگران دنیا از چه کشورهایی هستند؟ - الی گشت

17 آوريل 2017 در گزارشی که سایت سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در مورد توریست های سال ۲۰۱۶ داشته است مقدار هزینه ای که گردشگران کشورهای مختلف در سفرهای خود داشته اند ارزیابی شده و فهرستی از ولخرج ترین گردشگران دنیا ارائه شده است. اگر می خواهید بدانید چه کشورهایی در صدر این فهرست هستند در ادامه الی گشت را همراهی 

مسئله گردشگری : تصویر ذهنی نادرست از ایران در گردشگران خارجی (T-5 ...

16 فوریه 2018 تبلیغات نادرست برخی رسانه های بین المللی تصویر اشتباهی را از کشور و ملت ایران به جهان به ویژه ساکنان کشورهای غربی نشان داده است تا حدی که در اذهان آنان، ایران یک مقصد این در حالی است که هر گردشگر خارجی که به ایران مسافرت می کند به سرعت متوجه ی اختلاف ۱۸۰ درجه ای تبلیغات رسانه ها با واقعیت ها می شود.

ایران : بهترین مقصد گردشگران - Parstoday

ایران به دلیل پیشینه تاریخی، تنوع جغرافیایی، قومی و فرهنگی، دیدنی های متنوعی دارد که بازدید از آن ها می تواند هر گردشگر را با هر ذوق، علاقه، سن و ملیتی که. کرد ایران در زمینه هزینه‌های گردشگری، ارزان‌ترین مقصد گردشگری جهان است و سفر به کشورهایی مانند مصر، مالزی، روسیه، ترکیه، یونان، اسپانیا، ایالات‌متحده، فرانسه و ایتالیا 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
گردشگری ,گردشگران ,کشورهای ,مقصد ,کشورهایی ,خارجی ,گردشگران دنیا ,کشورهای مختلف ,ترین گردشگران ,ولخرج ترین ,گردشگران خارجی

واحدهای صنفی متخلف درلرستان سه میلیارد ریال جریمه شدند

ایرنا - اصناف متخلف ری افزون بر 21 میلیارد ریال جریمه شدند

18 آوريل 2018 وی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز 31 فقره پرونده تشکیل شد که به 24 پرونده رسیدگی و از این میزان 21 میلیارد ریال جریمه تعیین شد که سه میلیارد ریال آن وصول کمال نیا ادامه داد: این طرح با هدف پیشگیری و مبارزه با تخلفات صنفی و بهداشتی، کنترل بازار و جلوگیری از اجحاف در حق شهروندان و مسافران نوروزی همه ساله 

ایرنا - جریمه یک میلیارد و 48 میلیون ریالی واحدهای صنفی استان ...

24 فوریه 2018 وی افزود: در این مدت، 352 مورد تخلف کشف شد و واحدهای متخلف صنفی و غیر صنفی با تشکیل 288 فقره پرونده به علت گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت یک میلیارد و 48 میلیون ریال جریمه شدند. به گفته وی، همچنین در این مدت از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان، 411 مورد گزارش مردمی 

جریمه ۹ میلیاردی متخلفان واحد‌های صنفی مازندران - باشگاه خبرنگاران

22 آوريل 2018 متخلفان واحد‌های صنفی در مازندران به بیش از ۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

www.mehrnews.com/news/4273283/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B5-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

جریمه ۵.۵ میلیارد ریالی واحدهای صنفی متخلف در استان سمنان ...

17 آوريل 2018 سمنان - رئیس اداره بازرسی صنعت، معدن استان سمنان از انجام ۱۱ هزار و ۸۱۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان در ایام نوروز ۹۷ خبر داد و گفت: متخلفان ۵.۵ میلیارد ریال جریمه شدند. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی با اشاره به جریمه۵.۵ میلیارد ریالی واحدهای صنفی متخلف استان سمنان در طرح نظارتی نوروز ۹۷ در پی انجام 

230 پرونده تخلف صنفی در شهرستان ری تشکیل شد | ایرنا - رییس ...

9 آوريل 2018 ایرنا - رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری گفت: 230 پرونده تخلف صنفی دراجرای طرح ویژه نظارتی نوروز از 15 اسفند سال گذشته تا 15 فروردین ماه امسال تشکیل شد. - علی کمال نیا روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: متخلفان 23 پرونده تخلف صنفی در مجموع به پرداخت27 میلیارد و 875 میلیون ریال جریمه 

475 مورد تخلف صنفی در کردستان کشف شد | ایرنا - رییس اداره نظارت ...

1 روز پیش در جریان این بازدیدها، 475 مورد تخلف کشف و برای 415 واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شد. به گفته وی، تخلفات کشف شده از اصناف کردستان بیشتر در بخش گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت ها است که واحدهای متخلف به علت 475فقره تخلف خود به پرداخت یک میلیارد و 949میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

متخلفان صنفی در هرمزگان 3 هزار میلیارد ریال جریمه شدند - اخبار ...

30 ا کتبر 2017 مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: در هفت ماه امسال برای بیش از 8 هزار پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی هرمزگان حکم قضایی صادر شده ‌که جریمه این پرونده‌ها بیش از 3 هزار میلیارد ریال بوده است.

جدیدترین خبرهای استان لرستان | خبر فارسی

سرخط مهمترین خبرهای لرستان در 24 ساعت گذشته معاون وزیر آموزش و پرورش در خرم آباد: حذف مدارس نمونه دولتی برای دانش آموزان پایه هفتم هواشناسی: برای روزهای سه شنبه وچهارشنبه بارش باران پیش .. وی افزود: در این راستا 16 واحدصنفی متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی با هماهنگی مقام قضائی پلمب شدند .

سمنان| اصناف متخلف سمنان 5 میلیارد تومان جریمه شدند - اخبار تسنیم ...

17 آوريل 2018 به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی یحیایی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کنترل و تنظیم قیمت بازار و ارائه خدمات باکیفیت و قیمت مناسب به مردم یکی از مهم‌ترین رویکردهای این سازمان است. وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی و تشدید بازرسی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از واحدهای صنفی 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
صنفی ,میلیارد ,جریمه ,ریال ,پرونده ,میلیارد ریال ,ریال جریمه ,متخلفان واحد‌های ,واحد‌های صنفی ,آوريل 2018

واحدهای صنفی متخلف درلرستان سه میلیارد ریال جریمه شدند

ایرنا - اصناف متخلف ری افزون بر 21 میلیارد ریال جریمه شدند

18 آوريل 2018 وی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز 31 فقره پرونده تشکیل شد که به 24 پرونده رسیدگی و از این میزان 21 میلیارد ریال جریمه تعیین شد که سه میلیارد ریال آن وصول کمال نیا ادامه داد: این طرح با هدف پیشگیری و مبارزه با تخلفات صنفی و بهداشتی، کنترل بازار و جلوگیری از اجحاف در حق شهروندان و مسافران نوروزی همه ساله 

ایرنا - جریمه یک میلیارد و 48 میلیون ریالی واحدهای صنفی استان ...

24 فوریه 2018 وی افزود: در این مدت، 352 مورد تخلف کشف شد و واحدهای متخلف صنفی و غیر صنفی با تشکیل 288 فقره پرونده به علت گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت یک میلیارد و 48 میلیون ریال جریمه شدند. به گفته وی، همچنین در این مدت از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان، 411 مورد گزارش مردمی 

جریمه ۹ میلیاردی متخلفان واحد‌های صنفی مازندران - باشگاه خبرنگاران

22 آوريل 2018 متخلفان واحد‌های صنفی در مازندران به بیش از ۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

www.mehrnews.com/news/4273283/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B5-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

جریمه ۵.۵ میلیارد ریالی واحدهای صنفی متخلف در استان سمنان ...

17 آوريل 2018 سمنان - رئیس اداره بازرسی صنعت، معدن استان سمنان از انجام ۱۱ هزار و ۸۱۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان در ایام نوروز ۹۷ خبر داد و گفت: متخلفان ۵.۵ میلیارد ریال جریمه شدند. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی با اشاره به جریمه۵.۵ میلیارد ریالی واحدهای صنفی متخلف استان سمنان در طرح نظارتی نوروز ۹۷ در پی انجام 

230 پرونده تخلف صنفی در شهرستان ری تشکیل شد | ایرنا - رییس ...

9 آوريل 2018 ایرنا - رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری گفت: 230 پرونده تخلف صنفی دراجرای طرح ویژه نظارتی نوروز از 15 اسفند سال گذشته تا 15 فروردین ماه امسال تشکیل شد. - علی کمال نیا روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: متخلفان 23 پرونده تخلف صنفی در مجموع به پرداخت27 میلیارد و 875 میلیون ریال جریمه 

475 مورد تخلف صنفی در کردستان کشف شد | ایرنا - رییس اداره نظارت ...

1 روز پیش در جریان این بازدیدها، 475 مورد تخلف کشف و برای 415 واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شد. به گفته وی، تخلفات کشف شده از اصناف کردستان بیشتر در بخش گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت ها است که واحدهای متخلف به علت 475فقره تخلف خود به پرداخت یک میلیارد و 949میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

متخلفان صنفی در هرمزگان 3 هزار میلیارد ریال جریمه شدند - اخبار ...

30 ا کتبر 2017 مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: در هفت ماه امسال برای بیش از 8 هزار پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی هرمزگان حکم قضایی صادر شده ‌که جریمه این پرونده‌ها بیش از 3 هزار میلیارد ریال بوده است.

جدیدترین خبرهای استان لرستان | خبر فارسی

سرخط مهمترین خبرهای لرستان در 24 ساعت گذشته معاون وزیر آموزش و پرورش در خرم آباد: حذف مدارس نمونه دولتی برای دانش آموزان پایه هفتم هواشناسی: برای روزهای سه شنبه وچهارشنبه بارش باران پیش .. وی افزود: در این راستا 16 واحدصنفی متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی با هماهنگی مقام قضائی پلمب شدند .

سمنان| اصناف متخلف سمنان 5 میلیارد تومان جریمه شدند - اخبار تسنیم ...

17 آوريل 2018 به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی یحیایی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کنترل و تنظیم قیمت بازار و ارائه خدمات باکیفیت و قیمت مناسب به مردم یکی از مهم‌ترین رویکردهای این سازمان است. وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی و تشدید بازرسی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از واحدهای صنفی 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
صنفی ,میلیارد ,جریمه ,ریال ,پرونده ,میلیارد ریال ,ریال جریمه ,متخلفان واحد‌های ,واحد‌های صنفی ,آوريل 2018

مسجد پادشاهی در لاهور پاکستان

مسجد پادشاهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مسجد بادشاهی (به اردو: بادشاهی مسجد) یا مَسجـِدِ پادْشاهی یا مسجدِ عالَمگیری یکی از مساجد تاریخی پاکستان است که در شهر لاهور واقع شده است. این مسجد به دستور اورنگ‌زیب عالمگیر، آخرین امپراتور گورکانی هند در سال ۱۶۷۳ میلادی (۱۰۵۰ شمسی) ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی در پاکستان به‌شمارمی‌رود. این مسجد دومین مسجد بزرگ 

مسجد پادشاهی در لاهور پاکستان (+تصاویر) - بیتوته

مسجد بادشاهی مسجد عالمگیر مسجد پادشاهی در لاهور پاکستان مسجد پادشاهی تصاویر مسجد پادشاهی در پاکستان,تاریخچه ساخت مسجد پادشاهی,عکس های مسجد پادشاهی, مکانهای مذهبی پاکستان,دیدنی های پاکستان.

مسجد پادشاهی لاهور ، مسجدی به قدمت مغولی - انتخاب

17 آگوست 2015 نقل قولی در پنجاب وجود دارد که می گوید: «اگر لاهور را نبینی انگار که پاکستان را ندیده ای و اگر مسجد پادشاهی را نبینی انگار که لاهور را ندیده ای». در حقیقت می توان گفت که هنگام ورود به شهر تاریخی لاهور امکان ندارد که ساختمانی با رنگ آجری دیده نشود. گردشگران و مسافران هنگام ورود به لاهور چشمشان به این مسجد زیبا می 

ایرنا - مسجد پادشاهی لاهور ، تجسم هنر و معماری ایرانی در پاکستان

11 نوامبر 2017 اسلام آباد - ایرنا - مسجد پادشاهی لاهور (پادشاهی مسجد) یا مسجد پادْشاهی و یا مسجدِ عالَمگیری، از باشکوه‌ترین بناهای تاریخی پاکستان است که با سنگ‌های مرمرین قرمز رنگ خود، بیانگر اوج هنر معماری ایرانی است.

مسجد پادشاهی - تبیان

مسجد پادشاهی (1673) در لاهور، پاکستان. دارای 3 گنبد و 5 مناره. گنجایش 55.000 نفر. مسجد پادشاهی یا مسجد عالمگیری، در شهر لاهور پاکستان از بزرگترین مسجدهای جهان به شمار می‌آید. به گزارش سرویس میراث فرهنگی و گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، ساخت این مسجد در لاهور به فرمان پادشاه گورکانی اورنگ‌زیب 

مسجد پادشاهی پاکستان +عکس | اقتصاد آنلاین

24 آگوست 2017 "مسجد پادشاهی" یکی از بناهای تاریخی پاکستان است که در سال 1673 میلادی توسط " اورنگزیب عالمگیر" یکی از شاهان مغول در شهر لاهور بنا نهاده شد.

معین عمران - مسجد پادشاهی – لاهور ( پاکستان )

8 فوریه 2008 مسجد پادشاهی – لاهور (پاکستان). مسجد بادشاهی یا در سال1673میلادی توسط اورانگزب پادشاه مغول در لاهور پاکستان ساخته شده.آن به عنوان نقطه تحولی در تاریخ و یک جاذبه توریستی بزرگ که همه شکوه و زیبایی دوره مغول در آن متمرکز شده شناخته شده است. مسجد بادشاهی دومین مسجد بزرگ در پاکستان است بعد از مسجد فيصل 

مردم پاکستان شهر لاهور را با نام کدام مسجد می‌شناسند؟ | مجله کولاک

28 نوامبر 2017 مسجد پادشاهی، چهارمین مسجد بزرگ جهان محسوب می‌شود که گنجایش پذیرش ۶۰ هزار نفر را دارا است. صحن بزرگ این مسجد نیز حدود ۱۰۰ هزار نفر گنجایش دارد. در داخل و خارج این مسجد نیز منبت‌کاری‌ها و گچ‌بری‌های زیبایی قرار دارد و دیوارهای آن با سنگ مرمر قرمزی که از معادن سنگ “جی‌پور” هند آورده شده ساخته شده است. اسلوب ساخت 

پادشاهی مسجد - ویکی فقه

از ۱۲۸۲/ ۱۸۶۵ تلاش‌هایی برای بازسازی پادشاهی مسجد، آغاز گردید و با پولی که مسلمانان لاهور جمع کردند و هزینه‌ای که دولت پنجاب به مرمت مسجد اختصاص داد، در طول سالهای ۱۲۹۲ـ ۱۳۳۸/ ۱۸۷۵ـ۱۹۲۰ اولین مرحله بازسازی مسجد انجام گرفت. دومین مرحله بازسازی را اداره امور مردم هند در ۱۳۱۸ ش/ ۱۹۳۹ شروع کرد. در ۱۳۲۶ ش/ ۱۹۴۷ با تأسیس پاکستان کار 

تصاویر جالب و باورنکردنی از پاکستان

20 آوريل 2017 اختصاصی «تابناک با تو»؛ پاکستان محل زندگی ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت است. کشوری غنی از تفاوت های فرهنگی و مکان های عجیب و کشف ناشده، جایی برای دیدن و نادیده های بسیار را کشف کردن، پاکستان. با این تصاویر همراه خواهیم بود تا غافلگیر شویم، تا بدانیم که عجایب دنیای پهناور را هرگز پایانی نیست. عکس 

زیباترین مساجد جهان را بشناسید | سفریابی

19 ژوئن 2017 مسجد «پادشاهی» – لاهور پاکستان. دستور ساخت مسجد «پادشاهی» یا «عالمگیری» بین سال ۱۶۷۱ توسط «اورنگزیب عالمگیر» ششمین امپراطور مغول صادر و در سال ۱۶۷۳ کامل شد. «پادشاهی» پنجمین مسجد بزرگ جهان لقب دارد و به‌عنوان یکی از آثار تاریخی ماندگار در شبه‌قاره هند شناخته می‌شود. با زیبایی و شکوه بی‌نظیری که 

قلعه شاهی | joox.ir
Jun 16, 2008 The Badshahi Mosque or King's Mosque at Lahore was built by Aurangzeb and ranks as South Asia's largest mosque, with room for 60000.

joox.ir/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C

تصاویر جالب و باورنکردنی از پاکستان - شفاف

قلعه شاهی نام ارگی است در لاهور، پاکستان. این ارگ احتمالاً در سال ۱۰۲۵ میلادی ساخته شد از چندی بازسازی و یا دوباره‌سازی شده است. قلعه کنونی به دستور اکبرشاه، سومین پادشاه از دودمان گورکانیان یا امپراتوری مغولی هند در سال ۱۵۶۶ میلادی بازسازی شد. قسمت‌های مشهور قلعه لاهور عبارتند از دیوان خاص، موتی مسجد، شش محل، تماشاگاه نولخه.

خاطرات سفر به لاهور پاکستان - سفرنامه - دکتر سیدمهدی ساداتی نژاد

27 آوريل 2017 به گزارش شفاف، با این تصاویر همراه خواهیم بود تا غافلگیر شویم، تا بدانیم که عجایب دنیای پهناور را هرگز پایانی نیست. عکس یادگاری با توریست در مسجد پادشاهی لاهور که از مهمترین معماری های اسلامی پاکستان به شمار می رود. این مسجد به دستور اورنگ زیب عالمگیر آخرین امپراتور گورکانی هند در سال ۱۶۷۳ میلادی 

پیام آفتاب - تصاویر جالب و باورنکردنی از پاکستان

امروزروز جمعه است برای شرکت در نماز جمعه رفتیم به مسجد پادشاهی لاهور که 350 سال قبل ساخته شده توسط اورنگ زیب پادشاه وقت که از گورگانیان بوده. مسجد بسیار زیبا است و کم نظیر بنظر من خیلی زیبا تر از مسجد جامع اصفهان با مساحت بسیار زیاد که صد هزار نفر گنجایش دارد و شیخ سدیس امام جماعت مسجد الحرام سال1997 بازدید داشته 

جاذبه های گردشگری کشور پاکستان - هجرت

تصاویر جالب و باورنکردنی از پاکستان. پاکستان محل زندگی ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت است. کشوری غنی از تفاوت های فرهنگی و مکان های عجیب و کشف ناشده، جایی برای دیدن و نادیده های بسیار را کشف کردن، پاکستان. با این تصاویر همراه خواهیم بود تا غافلگیر شویم، تا بدانیم که عجایب دنیای پهناور را هرگز پایانی نیست. عکس یادگاری 

lahore | لاهور - Wix.com

15 ژانويه 2018 در پاکستان به‌عنوان یک کشور اسلامی، مساجد با معماری و قدمت گوناگون به‌عنوان مناطق گردشگری شناخته می‌شوند. می‌توان از مسجد پادشاهی در شهر لاهور که در سال ۱۶۷۳ میلادی ساخته شده است به‌عنوان یکی از این موارد نام برد. این مسجد با گنجایش صدهزار نمازگزار، چهارمین مسجد بزرگ جهان است که در ساخت آن تنها از سنگ مرمرین 

50 مسجد شگفت‌انگیز جهان+ تصاویر - شیرازه

10 ا کتبر 2013 مسجد جامع دهلی نو - هند. مسجد بیت‌النور آلبرتا - کانادا. مسجد جامع اصفهان. مسجد پادشاهی لاهور - پاکستان. مسجد جامع اوتراپرادش - هند. مسجد جامع بیت‌الرحمن - اندونزی. مسجد جامع پاریس. مسجد جامع مالی. مسجد آبی استانبول. مسجد آبی ایروان - ارمنستان. مسجد استقلال - جاکارتا اندونزی. مسجد اسکوتاری - آلبانی. مسجد امام علی (ع) 

باران مشكي - 50 مسجد شگفت‌انگیز جهان+ تصاویر

مسجد صفا - هند. مسجد طلوع - ملبورن استرالیا. مسجد جامع سلطان قابوس - عمان. مسجد جامع شهر لندن. مسجد جامع عصر - برونئی. مسجد جامع کلومبو - سری‌لانکا. مسجد جامع حسن دوم - کازابلانکا مراکش. مسجد دامادی - هند. مسجد جامع سامرا - عرق. مسجد خاتم‌الانبیاء - بیروت. مسجد جامع دهلی نو - هند. مسجد بیت‌النور آلبرتا - کانادا. مسجد جامع اصفهان. مسجد 

سفر به جمهوری اسلامی پاکستان - تاپ توریسم

25 ژوئن 2017 مناطق گردشگری پاکستان شامل : دریاچه سیف الملوک. دریاچه سیف الملوک. قله راکاپوشی. قله راکاپوشی. ساختمان موهاتا. ساختمان موهاتا. مسجد پادشاهی. مسجد پادشاهی. موزه لاهور. موزه لاهور. فیض محل. فیض محل. رشته کوه قراقروم. رشته کوه قراقروم. آرامگاه عبدالحسن آصف خان. آرامگاه عبدالحسن آصف خان. دانشگاه پنجاب.

۲۵مسجد اول دنیا به لحاظ زیبایی تصاویر - پارسینه

4 آگوست 2015 مسجد سلطان صلاح الدین عبدالعزیز در مالزی. مسجد فیصل در اسلام‌آباد پاکستان. مسجد وزیرخان در لاهور پاکستان. مسجد پادشاهی در لاهور پاکستان. تاج المساجد در شهر بوپال هند. مسجد جامع دهلی در هند. مسجد جامع شیخ زاید واقع در ابوظبی امارات. مسجد جامع سامرا در عراق. مسجد مصطفی پاشا در قبرس. مسجد جامع دمشق در سوریه.

نگاهي به تاريخچه " پاكستان " +تصاوير - باشگاه خبرنگاران

27 مارس 2013 مسجد پادشاهی؛ که در سده هفدهم میلادی توسط اورنگ زیب امپراتور مغولها در لاهور ساخته شد. جنگ استقلال هند در ۱۲۳۶ هجری خورشیدی (۱۸۵۷) آخرین نبرد مسلحانه منطقه برضد راج بریتانیا بود و زمینه‌های نبرد آزادی خواهانه غیرمسلحانه که توسط مجلس ملی هند رهبری می‌شد را بنا نهاد. با این وجود لیگ مسلمانان هند در نیمه دوم دهه ۱۹۳۰ در 

بخش‌های خواندنی کتاب «روزنامه پاکستان » - خبرگزاری مهر | اخبار ایران ...

15 ژانويه 2016 اما همه‌ی این‌ها یک طرف و اتاق کوچکی در گوشه حیاط مسجد پادشاهی، یک طرف. بله! آدم می‌تواند به لاهور برود و اصلا و ابداً قلعه لاهور را نبیند، اما این اتاق کوچک را نمی‌شود از دست داد. برای من حکم حاشیه‌ای را دارد که از متن مهم‌تر است: مقبره علامه اقبال لاهوری! معروف است که آیت‌الله خامنه‌ای، سال ۶۴ در سفر به پاکستان، بعد از دیدار با 

مقایسه ی معماری مساجد بلوچستان ایران با مساجد دوره ی تیموریان هند

(بلر و بلوم،1381 :697-695) از زمان او و جانشینانش بناهای بسیار باشکوهی در سرزمینهای شبهقاره هند بر جای مانده است که از زیباترین مساجد جهان هستند. مقبره ی تاج محل و نیز مسجد جامع (پادشاهی) در دهلی و قرینه ی بسیار زیبای آن در لاهور پاکستان، شهرت جهانی دارند. معماری این دوره نسبت به دورههای گذشته از غنای بالایی برخوردار است.

راهنمای سفر به پاکستان : ارک توریسم

در پاکستان به‌عنوان یک کشور اسلامی، مساجد با معماری و قدمت گوناگون به‌عنوان مناطق گردشگری شناخته می‌شوند. می‌توان از مسجد پادشاهی در شهر لاهور که در سال ۱۶۷۳ میلادی ساخته شده است به‌عنوان یکی از این موارد نام برد. این مسجد با گنجایش صدهزار نمازگزار، چهارمین مسجد بزرگ جهان است که در ساخت آن تنها از سنگ مرمرین سرخ استفاده شده 

ایران و پاکستان بر توسعه همکاری برای نوسازی بافت های فرسوده ...

14 آوريل 2018 وزیر راه و شهرسازی کشورمان همچنین روز شنبه در سفر به لاهور پاکستان از چند مکان تاریخی این شهر نظیر قلعه شاهی، مسجد پادشاهی، حمام شاهی و مسجد وزیرخان این شهر واقع در بافت تاریخی شهر دیدن و با حضور در دبستان اقبال لاهوری، با نوادگان این شاعر بزرگ دیدار و گفت و گو کرد. هیات ایرانی با حضور بر مزار علامه اقبال 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
مسجد ,پاکستان ,پادشاهی ,لاهور ,تاریخی ,بادشاهی ,مسجد پادشاهی ,لاهور پاکستان ,پادشاهی لاهور ,مسجد بزرگ ,تاریخی پاکستان ,مسجد پادشاهی لاهور ,بناه

مسجد پادشاهی در لاهور پاکستان

مسجد پادشاهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مسجد بادشاهی (به اردو: بادشاهی مسجد) یا مَسجـِدِ پادْشاهی یا مسجدِ عالَمگیری یکی از مساجد تاریخی پاکستان است که در شهر لاهور واقع شده است. این مسجد به دستور اورنگ‌زیب عالمگیر، آخرین امپراتور گورکانی هند در سال ۱۶۷۳ میلادی (۱۰۵۰ شمسی) ساخته شد و از بناهای مهم معماری اسلامی در پاکستان به‌شمارمی‌رود. این مسجد دومین مسجد بزرگ 

مسجد پادشاهی در لاهور پاکستان (+تصاویر) - بیتوته

مسجد بادشاهی مسجد عالمگیر مسجد پادشاهی در لاهور پاکستان مسجد پادشاهی تصاویر مسجد پادشاهی در پاکستان,تاریخچه ساخت مسجد پادشاهی,عکس های مسجد پادشاهی, مکانهای مذهبی پاکستان,دیدنی های پاکستان.

مسجد پادشاهی لاهور ، مسجدی به قدمت مغولی - انتخاب

17 آگوست 2015 نقل قولی در پنجاب وجود دارد که می گوید: «اگر لاهور را نبینی انگار که پاکستان را ندیده ای و اگر مسجد پادشاهی را نبینی انگار که لاهور را ندیده ای». در حقیقت می توان گفت که هنگام ورود به شهر تاریخی لاهور امکان ندارد که ساختمانی با رنگ آجری دیده نشود. گردشگران و مسافران هنگام ورود به لاهور چشمشان به این مسجد زیبا می 

ایرنا - مسجد پادشاهی لاهور ، تجسم هنر و معماری ایرانی در پاکستان

11 نوامبر 2017 اسلام آباد - ایرنا - مسجد پادشاهی لاهور (پادشاهی مسجد) یا مسجد پادْشاهی و یا مسجدِ عالَمگیری، از باشکوه‌ترین بناهای تاریخی پاکستان است که با سنگ‌های مرمرین قرمز رنگ خود، بیانگر اوج هنر معماری ایرانی است.

مسجد پادشاهی - تبیان

مسجد پادشاهی (1673) در لاهور، پاکستان. دارای 3 گنبد و 5 مناره. گنجایش 55.000 نفر. مسجد پادشاهی یا مسجد عالمگیری، در شهر لاهور پاکستان از بزرگترین مسجدهای جهان به شمار می‌آید. به گزارش سرویس میراث فرهنگی و گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، ساخت این مسجد در لاهور به فرمان پادشاه گورکانی اورنگ‌زیب 

مسجد پادشاهی پاکستان +عکس | اقتصاد آنلاین

24 آگوست 2017 "مسجد پادشاهی" یکی از بناهای تاریخی پاکستان است که در سال 1673 میلادی توسط " اورنگزیب عالمگیر" یکی از شاهان مغول در شهر لاهور بنا نهاده شد.

معین عمران - مسجد پادشاهی – لاهور ( پاکستان )

8 فوریه 2008 مسجد پادشاهی – لاهور (پاکستان). مسجد بادشاهی یا در سال1673میلادی توسط اورانگزب پادشاه مغول در لاهور پاکستان ساخته شده.آن به عنوان نقطه تحولی در تاریخ و یک جاذبه توریستی بزرگ که همه شکوه و زیبایی دوره مغول در آن متمرکز شده شناخته شده است. مسجد بادشاهی دومین مسجد بزرگ در پاکستان است بعد از مسجد فيصل 

مردم پاکستان شهر لاهور را با نام کدام مسجد می‌شناسند؟ | مجله کولاک

28 نوامبر 2017 مسجد پادشاهی، چهارمین مسجد بزرگ جهان محسوب می‌شود که گنجایش پذیرش ۶۰ هزار نفر را دارا است. صحن بزرگ این مسجد نیز حدود ۱۰۰ هزار نفر گنجایش دارد. در داخل و خارج این مسجد نیز منبت‌کاری‌ها و گچ‌بری‌های زیبایی قرار دارد و دیوارهای آن با سنگ مرمر قرمزی که از معادن سنگ “جی‌پور” هند آورده شده ساخته شده است. اسلوب ساخت 

پادشاهی مسجد - ویکی فقه

از ۱۲۸۲/ ۱۸۶۵ تلاش‌هایی برای بازسازی پادشاهی مسجد، آغاز گردید و با پولی که مسلمانان لاهور جمع کردند و هزینه‌ای که دولت پنجاب به مرمت مسجد اختصاص داد، در طول سالهای ۱۲۹۲ـ ۱۳۳۸/ ۱۸۷۵ـ۱۹۲۰ اولین مرحله بازسازی مسجد انجام گرفت. دومین مرحله بازسازی را اداره امور مردم هند در ۱۳۱۸ ش/ ۱۹۳۹ شروع کرد. در ۱۳۲۶ ش/ ۱۹۴۷ با تأسیس پاکستان کار 

تصاویر جالب و باورنکردنی از پاکستان

20 آوريل 2017 اختصاصی «تابناک با تو»؛ پاکستان محل زندگی ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت است. کشوری غنی از تفاوت های فرهنگی و مکان های عجیب و کشف ناشده، جایی برای دیدن و نادیده های بسیار را کشف کردن، پاکستان. با این تصاویر همراه خواهیم بود تا غافلگیر شویم، تا بدانیم که عجایب دنیای پهناور را هرگز پایانی نیست. عکس 

زیباترین مساجد جهان را بشناسید | سفریابی

19 ژوئن 2017 مسجد «پادشاهی» – لاهور پاکستان. دستور ساخت مسجد «پادشاهی» یا «عالمگیری» بین سال ۱۶۷۱ توسط «اورنگزیب عالمگیر» ششمین امپراطور مغول صادر و در سال ۱۶۷۳ کامل شد. «پادشاهی» پنجمین مسجد بزرگ جهان لقب دارد و به‌عنوان یکی از آثار تاریخی ماندگار در شبه‌قاره هند شناخته می‌شود. با زیبایی و شکوه بی‌نظیری که 

قلعه شاهی | joox.ir
Jun 16, 2008 The Badshahi Mosque or King's Mosque at Lahore was built by Aurangzeb and ranks as South Asia's largest mosque, with room for 60000.

joox.ir/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C

تصاویر جالب و باورنکردنی از پاکستان - شفاف

قلعه شاهی نام ارگی است در لاهور، پاکستان. این ارگ احتمالاً در سال ۱۰۲۵ میلادی ساخته شد از چندی بازسازی و یا دوباره‌سازی شده است. قلعه کنونی به دستور اکبرشاه، سومین پادشاه از دودمان گورکانیان یا امپراتوری مغولی هند در سال ۱۵۶۶ میلادی بازسازی شد. قسمت‌های مشهور قلعه لاهور عبارتند از دیوان خاص، موتی مسجد، شش محل، تماشاگاه نولخه.

خاطرات سفر به لاهور پاکستان - سفرنامه - دکتر سیدمهدی ساداتی نژاد

27 آوريل 2017 به گزارش شفاف، با این تصاویر همراه خواهیم بود تا غافلگیر شویم، تا بدانیم که عجایب دنیای پهناور را هرگز پایانی نیست. عکس یادگاری با توریست در مسجد پادشاهی لاهور که از مهمترین معماری های اسلامی پاکستان به شمار می رود. این مسجد به دستور اورنگ زیب عالمگیر آخرین امپراتور گورکانی هند در سال ۱۶۷۳ میلادی 

پیام آفتاب - تصاویر جالب و باورنکردنی از پاکستان

امروزروز جمعه است برای شرکت در نماز جمعه رفتیم به مسجد پادشاهی لاهور که 350 سال قبل ساخته شده توسط اورنگ زیب پادشاه وقت که از گورگانیان بوده. مسجد بسیار زیبا است و کم نظیر بنظر من خیلی زیبا تر از مسجد جامع اصفهان با مساحت بسیار زیاد که صد هزار نفر گنجایش دارد و شیخ سدیس امام جماعت مسجد الحرام سال1997 بازدید داشته 

جاذبه های گردشگری کشور پاکستان - هجرت

تصاویر جالب و باورنکردنی از پاکستان. پاکستان محل زندگی ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت است. کشوری غنی از تفاوت های فرهنگی و مکان های عجیب و کشف ناشده، جایی برای دیدن و نادیده های بسیار را کشف کردن، پاکستان. با این تصاویر همراه خواهیم بود تا غافلگیر شویم، تا بدانیم که عجایب دنیای پهناور را هرگز پایانی نیست. عکس یادگاری 

lahore | لاهور - Wix.com

15 ژانويه 2018 در پاکستان به‌عنوان یک کشور اسلامی، مساجد با معماری و قدمت گوناگون به‌عنوان مناطق گردشگری شناخته می‌شوند. می‌توان از مسجد پادشاهی در شهر لاهور که در سال ۱۶۷۳ میلادی ساخته شده است به‌عنوان یکی از این موارد نام برد. این مسجد با گنجایش صدهزار نمازگزار، چهارمین مسجد بزرگ جهان است که در ساخت آن تنها از سنگ مرمرین 

50 مسجد شگفت‌انگیز جهان+ تصاویر - شیرازه

10 ا کتبر 2013 مسجد جامع دهلی نو - هند. مسجد بیت‌النور آلبرتا - کانادا. مسجد جامع اصفهان. مسجد پادشاهی لاهور - پاکستان. مسجد جامع اوتراپرادش - هند. مسجد جامع بیت‌الرحمن - اندونزی. مسجد جامع پاریس. مسجد جامع مالی. مسجد آبی استانبول. مسجد آبی ایروان - ارمنستان. مسجد استقلال - جاکارتا اندونزی. مسجد اسکوتاری - آلبانی. مسجد امام علی (ع) 

باران مشكي - 50 مسجد شگفت‌انگیز جهان+ تصاویر

مسجد صفا - هند. مسجد طلوع - ملبورن استرالیا. مسجد جامع سلطان قابوس - عمان. مسجد جامع شهر لندن. مسجد جامع عصر - برونئی. مسجد جامع کلومبو - سری‌لانکا. مسجد جامع حسن دوم - کازابلانکا مراکش. مسجد دامادی - هند. مسجد جامع سامرا - عرق. مسجد خاتم‌الانبیاء - بیروت. مسجد جامع دهلی نو - هند. مسجد بیت‌النور آلبرتا - کانادا. مسجد جامع اصفهان. مسجد 

سفر به جمهوری اسلامی پاکستان - تاپ توریسم

25 ژوئن 2017 مناطق گردشگری پاکستان شامل : دریاچه سیف الملوک. دریاچه سیف الملوک. قله راکاپوشی. قله راکاپوشی. ساختمان موهاتا. ساختمان موهاتا. مسجد پادشاهی. مسجد پادشاهی. موزه لاهور. موزه لاهور. فیض محل. فیض محل. رشته کوه قراقروم. رشته کوه قراقروم. آرامگاه عبدالحسن آصف خان. آرامگاه عبدالحسن آصف خان. دانشگاه پنجاب.

۲۵مسجد اول دنیا به لحاظ زیبایی تصاویر - پارسینه

4 آگوست 2015 مسجد سلطان صلاح الدین عبدالعزیز در مالزی. مسجد فیصل در اسلام‌آباد پاکستان. مسجد وزیرخان در لاهور پاکستان. مسجد پادشاهی در لاهور پاکستان. تاج المساجد در شهر بوپال هند. مسجد جامع دهلی در هند. مسجد جامع شیخ زاید واقع در ابوظبی امارات. مسجد جامع سامرا در عراق. مسجد مصطفی پاشا در قبرس. مسجد جامع دمشق در سوریه.

نگاهي به تاريخچه " پاكستان " +تصاوير - باشگاه خبرنگاران

27 مارس 2013 مسجد پادشاهی؛ که در سده هفدهم میلادی توسط اورنگ زیب امپراتور مغولها در لاهور ساخته شد. جنگ استقلال هند در ۱۲۳۶ هجری خورشیدی (۱۸۵۷) آخرین نبرد مسلحانه منطقه برضد راج بریتانیا بود و زمینه‌های نبرد آزادی خواهانه غیرمسلحانه که توسط مجلس ملی هند رهبری می‌شد را بنا نهاد. با این وجود لیگ مسلمانان هند در نیمه دوم دهه ۱۹۳۰ در 

بخش‌های خواندنی کتاب «روزنامه پاکستان » - خبرگزاری مهر | اخبار ایران ...

15 ژانويه 2016 اما همه‌ی این‌ها یک طرف و اتاق کوچکی در گوشه حیاط مسجد پادشاهی، یک طرف. بله! آدم می‌تواند به لاهور برود و اصلا و ابداً قلعه لاهور را نبیند، اما این اتاق کوچک را نمی‌شود از دست داد. برای من حکم حاشیه‌ای را دارد که از متن مهم‌تر است: مقبره علامه اقبال لاهوری! معروف است که آیت‌الله خامنه‌ای، سال ۶۴ در سفر به پاکستان، بعد از دیدار با 

مقایسه ی معماری مساجد بلوچستان ایران با مساجد دوره ی تیموریان هند

(بلر و بلوم،1381 :697-695) از زمان او و جانشینانش بناهای بسیار باشکوهی در سرزمینهای شبهقاره هند بر جای مانده است که از زیباترین مساجد جهان هستند. مقبره ی تاج محل و نیز مسجد جامع (پادشاهی) در دهلی و قرینه ی بسیار زیبای آن در لاهور پاکستان، شهرت جهانی دارند. معماری این دوره نسبت به دورههای گذشته از غنای بالایی برخوردار است.

راهنمای سفر به پاکستان : ارک توریسم

در پاکستان به‌عنوان یک کشور اسلامی، مساجد با معماری و قدمت گوناگون به‌عنوان مناطق گردشگری شناخته می‌شوند. می‌توان از مسجد پادشاهی در شهر لاهور که در سال ۱۶۷۳ میلادی ساخته شده است به‌عنوان یکی از این موارد نام برد. این مسجد با گنجایش صدهزار نمازگزار، چهارمین مسجد بزرگ جهان است که در ساخت آن تنها از سنگ مرمرین سرخ استفاده شده 

ایران و پاکستان بر توسعه همکاری برای نوسازی بافت های فرسوده ...

14 آوريل 2018 وزیر راه و شهرسازی کشورمان همچنین روز شنبه در سفر به لاهور پاکستان از چند مکان تاریخی این شهر نظیر قلعه شاهی، مسجد پادشاهی، حمام شاهی و مسجد وزیرخان این شهر واقع در بافت تاریخی شهر دیدن و با حضور در دبستان اقبال لاهوری، با نوادگان این شاعر بزرگ دیدار و گفت و گو کرد. هیات ایرانی با حضور بر مزار علامه اقبال 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
مسجد ,پاکستان ,پادشاهی ,لاهور ,تاریخی ,بادشاهی ,مسجد پادشاهی ,لاهور پاکستان ,پادشاهی لاهور ,مسجد بزرگ ,تاریخی پاکستان ,مسجد پادشاهی لاهور ,بناه

حوادث رانندگی در لرستان سه کشته و35زخمی بر جای گذاشت

۱۵ کشته و زخمی در تصادف رانندگی در لرستان - ایسنا

24 ا کتبر 2017 رئیس اورژانس لرستان گفت: برخورد دو دستگاه خودرو در محور الیگودرز ۱۵ کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش ایسنا، حسینعلی رفاهی در جمع خبرنگاران گفت: در تماس ساعت ۱۳:۵۶ دقیقه با مرکز اورژانس الیگودرز مبنی بر تصادف مینی‌بوس و وانت بار در محور الیگودرز – خان‌آباد بلافاصله سه آمبولانس این مرکز به محل 

سقوط خودرو به دره در الیگودرز 3 کشته بر جای گذاشت

9 دسامبر 2017 معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر لرستان گفت: یک‌دستگاه خودرو پژو در الیگودرز، پس از برخورد با دکل برق جاده‌ای، به دره سقوط کرد. سقوط خودرو به دره در الیگودرز 3 کشته بر جای گذاشت ۸ هزار و ۹۱ فقره تصادف رانندگی در لرستان رخ داده است 

حادثه رانندگی در محور ازنا-شازند ۵ کشته بر جای گذاشت

19 آگوست 2017 به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ سرهنگ چغلوند رئیس پلیس راه لرستان گفت: براثر و قوع یک فقره تصادف رانندگی در محور ازنا، شازند ۵ نفر کشته و ۳ نفر مجروح شدند. به گفته سرهنگ چغلوند این حادثه ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز در کیلومتر ۲۰ جاده ازنا، شازند بین یک دستگاه تریلر با 

تصادفات جاده‌ای لرستان 3 کشته و 9 مجروح بر جای گذاشت - نمایش ...

سرپرست پلیس‌راه استان لرستان گفت: بر اثر تصادفات روز چهارشنبه در جاده‌های استان لرستان سه تن کشته و ۹ نفر دیگر نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد به نقل از پایگاه پلیس، علی دالوند با بیان اینکه در حادثه رانندگی محور اشترینان – ملایر سه دستگاه نیسان، پراید و پژو با همدیگر برخورد کردند، اظهار داشت: در 

دو کشته و 3 مجروح در تصادف محور کوهدشت –خرم آباد

22 ژانويه 2018 حادثه رانندگی در محور کوهدشت –خرم آباد 2 کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت+ فیلم. به گزارش خبر گزاری صدا و سیمای مرکز لرستان،رییس پلیس راه لرستان گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه پژو 405 در محور کوهدشت - خرم آباد 2 کشته و 3 مجروح برجا گذاشت. سرهنگ مرتضی چغلوند افزود: در این 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
کشته ,لرستان ,محور ,گذاشت ,رانندگی ,مجروح ,تصادف رانندگی ,حادثه رانندگی ,محور کوهدشت ,کوهدشت –خرم ,مجروح شدند ,فقره تصادف رانندگی

حوادث رانندگی در لرستان سه کشته و35زخمی بر جای گذاشت

۱۵ کشته و زخمی در تصادف رانندگی در لرستان - ایسنا

24 ا کتبر 2017 رئیس اورژانس لرستان گفت: برخورد دو دستگاه خودرو در محور الیگودرز ۱۵ کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش ایسنا، حسینعلی رفاهی در جمع خبرنگاران گفت: در تماس ساعت ۱۳:۵۶ دقیقه با مرکز اورژانس الیگودرز مبنی بر تصادف مینی‌بوس و وانت بار در محور الیگودرز – خان‌آباد بلافاصله سه آمبولانس این مرکز به محل 

سقوط خودرو به دره در الیگودرز 3 کشته بر جای گذاشت

9 دسامبر 2017 معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر لرستان گفت: یک‌دستگاه خودرو پژو در الیگودرز، پس از برخورد با دکل برق جاده‌ای، به دره سقوط کرد. سقوط خودرو به دره در الیگودرز 3 کشته بر جای گذاشت ۸ هزار و ۹۱ فقره تصادف رانندگی در لرستان رخ داده است 

حادثه رانندگی در محور ازنا-شازند ۵ کشته بر جای گذاشت

19 آگوست 2017 به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ سرهنگ چغلوند رئیس پلیس راه لرستان گفت: براثر و قوع یک فقره تصادف رانندگی در محور ازنا، شازند ۵ نفر کشته و ۳ نفر مجروح شدند. به گفته سرهنگ چغلوند این حادثه ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز در کیلومتر ۲۰ جاده ازنا، شازند بین یک دستگاه تریلر با 

تصادفات جاده‌ای لرستان 3 کشته و 9 مجروح بر جای گذاشت - نمایش ...

سرپرست پلیس‌راه استان لرستان گفت: بر اثر تصادفات روز چهارشنبه در جاده‌های استان لرستان سه تن کشته و ۹ نفر دیگر نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد به نقل از پایگاه پلیس، علی دالوند با بیان اینکه در حادثه رانندگی محور اشترینان – ملایر سه دستگاه نیسان، پراید و پژو با همدیگر برخورد کردند، اظهار داشت: در 

دو کشته و 3 مجروح در تصادف محور کوهدشت –خرم آباد

22 ژانويه 2018 حادثه رانندگی در محور کوهدشت –خرم آباد 2 کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت+ فیلم. به گزارش خبر گزاری صدا و سیمای مرکز لرستان،رییس پلیس راه لرستان گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه پژو 405 در محور کوهدشت - خرم آباد 2 کشته و 3 مجروح برجا گذاشت. سرهنگ مرتضی چغلوند افزود: در این 


پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان
منبع این نوشته : منبع
کشته ,لرستان ,محور ,گذاشت ,رانندگی ,مجروح ,تصادف رانندگی ,حادثه رانندگی ,محور کوهدشت ,کوهدشت –خرم ,مجروح شدند ,فقره تصادف رانندگی